Täisteenusliisingu üldtingimused

2.MÕISTED JA TÄHENDUSED

 1. Käesolevas Lepingus kasutatakse suure algustähega kirjutatud sõnu ja mõisteid alljärgnevas tähenduses, välja arvatud juhtudel, kui kontekstist tuleneb teisiti:

Arve tähendab Liisinguandja poolt Liisinguvõtjale esitatavat dokumenti, milles on toodud Liisinguvõtja poolt maksmisele kuuluvad summad. Arve esitatakse vastavalt kokkuleppele posti või elektroonilise posti teel. Liisinguandjal on õigus Arvete  posti teel esitamise eest saada tasu vastavalt Hinnakirjale.

EUR tähendab eurot, Euroopa Majandus- ja Rahaliidu ametlikku maksevahendit.

Intress tähendab Liisinguvõtja poolt Liisinguandjale Liisingueseme omandamiseks tehtud kulutustelt, Kindlustusmakselt ja muudelt Lepingus kokku lepitud teenustelt ning krediitidelt   arvestatavat igakuist maksmisele kuuluvat protsentuaalselt väljendatud tasu.

Kindlustusmakse  tähendab Liisinguvõtja  poolt  Liisingueseme  kindlustamise  eest  kindlustuslepingus  ja/või  Lepingus sätestatud tingimustel Liisinguandjale maksmisele kuuluvat summat.

Kindlustusmaksete jääk tähendab ajatatud Kindlustusmakse tasumata osa.

Krediidi jääk tähendab Liisinguandjale Liisinguvõtja poolt tagasimaksmata osa Krediidist.

Käibemaks tähendab vastavalt käibemaksuseadusele Lepingu alusel maksmisele kuuluvatele summadele juurde arvestatavat riiklikult kehtestatud maksu, mille maksmise kohustus tekib Liisinguvõtjal käibe tekkimise hetkel. Liisinguvõtja maksab Liisinguandjale Käibemaksu Liisinguandja poolt esitatava nõude (arve) alusel nõudes näidatud tähtpäevaks. Kui muutub käibemaksumäär ja/või selle arvutamise kord ja/või alused, muudetakse vastavalt käibemaksuseaduses tehtud muudatustele automaatselt ka Liisinguvõtja poolt kohustuslikult Liisinguandjale makstavat Käibemaksu.

Leping tähendab Liisinguandja ja Liisinguvõtja vahel sõlmitud liisingulepingut koos selle lisadega.

Lepingu sõlmimise tasu tähendab Liisinguvõtja poolt Liisinguandjale Lepingu sõlmimiseks tehtud toimingute ja kantud kulutuste hüvitamiseks makstavat ühekordset tasu.

Lepingu tähtpäev tähendab päeva, millal lõppeb Liisinguvõtja õigus Lepingu alusel Liisingueset vallata ja kasutada.

Lepingu valuuta tähendab Poolte poolt kokku lepitud valuutat, mis on aluseks kõigi Lepingujärgsete summade tasumisel ja Makse valuutas tasumisele kuuluvate summade arvutamisel.

Leppetrahvi ühik tähendab Lepingus toodud leppetrahvi arvutamise aluseks olevat summat.

Liisinguandja või Ostja tähendab OÜ Auto 100 Rent.

Liisinguese või Ese tähendab Lepingus kirjeldatud vallasasja, mille Liisinguandja omandab Liisinguvõtja poolt määratud Müüjalt ja annab Liisinguvõtja kasutusse.

Liisingueseme Netohind (ostuhind) või Krediit tähendab hinda koos käibemaksuga, millega Liisinguandja omandab Müüjalt Liisingueseme ja annab selle Liisinguvõtja kasutusse.

Liisingumakse tähendab Liisinguvõtja poolt Maksepäeval tasumisele kuuluvat summat, milles sisaldub Rendimakse, Intress, Käibemaks ning võib sisalduda Lepingu sõlmimise tasu, Teenused, Kindlustusmakse. Liisingumakse kuulub tasumisele igaks Maksepäevaks vastava Maksepäeva ja sellele vahetult eelnenud Maksepäeva vahelise ajaperioodi eest.

Liisinguvõtja tähendab Liisinguandjaga Lepingu sõlminud isikut.

Maksegraafik tähendab Liisingumaksete maksmise ajakava.

Maksepäev tähendab päeva, millal Liisingumakse ja/või muu summa peab olema laekunud Liisinguandjale.

Makse valuuta tähendab valuutat, milles toimub Liisingumaksete ja muude Lepinguga  seotud summade tasumine.

Müügileping tähendab Müüja ja Liisinguandja vahel Liisinguvõtja soovil sõlmitavat lepingut, mille olulised tingimused on toodud Olulistes tingimustes.

Müüja tähendab isikut, kellelt Liisinguandja Liisingueseme omandab.

Olulised tingimused tähendab Poolte poolt allkirjastatud Lepingu esilehte, millel on näidatud kohaldatavad igakordselt eraldi kokku lepitud tingimused.

Pool tähendab Liisinguvõtjat või Liisinguandjat.

Pooled tähendab Liisinguvõtjat ja Liisinguandjat.

Rendimakse tähendab Liisinguvõtja poolt Maksepäevaks Liisingueseme kasutamise eest maksmisele kuuluvat summat.

Teenused tähendab Liisinguandja poolt osutatavaid Liisinguesemega seotud teenuseid. Teenuste sisaldumine Lepingus on sätestatud Olulistes tingimustes, Teenuste sisu ja tingimused on sätestatud üldistes tingimustes. Tasu Teenuste osutamise eest kuulub Liisinguvõtja poolt tasumisele igal Maksepäeval Arvel toodud suuruses.

 1. Kui kontekstist nii tuleneb, tähendab ainsuse vormis olev sõna mitmust ja vastupidi.
 2. Lepingu osade pealkirjad on lisatud Lepingu käsitlemise hõlbustamiseks ja seetõttu ei kuulu Lepingu sisu nende järgi tõlgendamisele.

 

3.LEPINGU OBJEKT JA LIISINGUANDJA KOHUSTUSED

3.1 Liisinguandja omandab pärast Olulistes tingimustes kokku lepitud esimese Rendimakse ja Lepingu sõlmimise  tasu laekumist Liisinguvõtja poolt määratud Müüjalt Liisingueseme ja annab selle Liisinguvõtja kasutusse. Liisinguvõtja kohustub maksma Liisingueseme kasutamise eest tasu.

3.2 Liisinguandja peab tegema enda poolt kõik võimaliku Liisingueseme üleandmise tagamiseks Liisinguvõtjale.

3.3 Liisinguandja ei või takistada Liisinguvõtjat Liisingueseme kasutamisel ja valdamisel, välja arvatud Lepingus  ja/või õigusaktides toodud juhtudel.

 

4.LIISINGUESEME OSTMINE JA VASTUVÕTMINE

 1. Liisinguandja omandab Müüjalt Liisinguvõtja huvides ja ülesandel viimase poolt näidatud tingimustel Liisingueseme. Müügilepingu  olulised  tingimused  on  toodud  Olulistes  tingimustes,  kusjuures  Müügilepingu   järgne  müügihind  on Liisingueseme Netohind. Lepingule allakirjutamisega kinnitab Liisinguvõtja, et ta soovib, et Liisinguandja omandaks tema eest Müüjalt Liisingueseme Olulistes tingimustes toodud tingimustel.
  1. Kui Liisinguandja omab Liisingueset eelnevalt, ei rakendata punkte 4.6.–4.11.

4.2. Liisinguvõtja peab tutvuma Liisingueseme seisukorraga põhjalikult enne Lepingu allkirjastamist. Liisingueseme seisukorraga tutvumist, sellega nõustumist ja selle puudustest teadmist väljendab Liisinguvõtja allkiri Lepingul. Kui Liisinguvõtja allkirjastab Lepingu, aktsepteerides sellega Liisingueseme seisukorra, kohustub ta kandma kõik kulutused, mis tekivad seoses Liisingueseme puuduste kõrvaldamisega.

4.3 Liisingueseme otsese valduse üleandmine toimub Müüjalt otse Liisinguvõtjale. Pärast Olulistes tingimustes kokku lepitud esimese Rendimakse ja Lepingu sõlmimise tasu laekumist Liisinguandjale väljastab Liisinguandja vajadusel Liisinguvõtjale volikirja Liisingueseme valduse vastuvõtmiseks.

4.3.1  Kui  Liisinguandja  omab  Liisingueset  eelnevalt,  annab  Liisinguandja  esindaja   Liisingueseme  valduse  üle

Liisinguvõtjale.

 1. Liisingueseme üleandmisel koostavad Liisinguvõtja ja üleandja 3 eksemplaris üleandmise-vastuvõtmise akti, millest ühe eksemplari  edastab  Liisinguvõtja  3  tööpäeva  jooksul  Liisinguandjale.  Üleandmise-vastuvõtmise  akt  on   Lepingu

lahutamatuks osaks.

 1. Liisingueseme juhusliku hävimise riisiko ja suurema ohu allika valdaja vastutus lähevad Liisinguvõtjale üle Liisingueseme vastuvõtmisega.  Kui  Liisinguvõtja  viivitab  Liisingueseme  vastuvõtmisega  või  on  viivituses   toiminguga,  millega  ta Liisingueseme üleandmisele peab kaasa aitama, läheb Liisingueseme juhusliku hävimise  riisiko ja suurema ohu allika valdaja  vastutus  talle  üle  hetkest,  millal  ta  vastava  toimingu  tegemisega  viivitusse  sattus,  eelkõige  Liisingueseme vastuvõtmiseks ettenähtud tähtpäevast, või ajast, millal Müüja ja/või üleandja talle Liisingueseme vastuvõtmise võimalikuks tegi.
 2. Kui Müüja rikub Müügilepingut, on Liisinguvõtjal õigus esitada nõue Müüja vastu. Liisinguvõtjal on seejuures  ostja õigused ja kohustused, välja arvatud Liisingueseme eest maksmise kohustus ja õigus nõuda  Liisingueseme  omandi üleandmist. Müügilepingust taganemise õigust võib Liisinguvõtja teostada vaid Liisinguandja eelneval kirjalikul nõusolekul.
 3. Kui Liisingueseme vastuvõtmisel ilmneb, et Liisinguese ja/või selle päraldised (sh dokumendid) ei vasta Müügilepingus toodud ja/või üldiselt sellist liiki asjadele esitatavatele tingimustele, peab Liisinguvõtja keelduma  Müüja poolt pakutud Liisingueseme  vastuvõtmisest,  esitama  Müüjale  ja  Liisinguandjale  sellekohase  põhjenduse  ning  nõudma  puuduste viivitamatut kõrvaldamist või puudustega Liisingueseme viivitamatut asendamist Müügilepingu  tingimustele vastava sama

liiki ja väärtusega asjaga, mis asendaks algselt pakutud Liisingueset. Kui Müüja keeldub puuduste kõrvaldamisest või Liisingueseme väljavahetamisest, teeb Liisinguvõtja Müüjale ettepaneku korraldada Liisinguesemele sõltumatu ekspertiis.

 1. Kui ekspertiisiga tuvastatakse Liisingueseme vastavus nõuetele, on Liisinguvõtja kohustatud Liisingueseme vastu võtma

ja hüvitama Liisingueseme vastuvõtmisest keeldumisega tekitatud kahju.

 1. Kui Liisinguvõtja keeldub Liisingueseme vastuvõtmisest ja Müüja ei nõustu Liisinguvõtja sellise otsusega ning algatab selle kohta kohtuliku vaidluse ja kohus otsustab, et Liisingueseme vastuvõtmisest keeldumine ei olnud põhjendatud, kannab kõik vastuvõtmisest keeldumisega tekkinud kulud ja kahjud Liisinguvõtja.
 2. Kui Liisingueseme asendamine eeldab muudatuste tegemist Lepingus ja Müügilepingus, kohustub Liisinguvõtja sellest

Liisinguandjale enne asenduseks antava Liisingueseme vastuvõtmist teatama, ning Müüja, Liisinguandja ja Liisinguvõtja muudavad vastavalt Lepingut ja Müügilepingut. Kui Liisinguvõtja ei täida nimetatud kohustust, on Liisinguandjal õigus muuta Lepingut ühepoolselt (lähtudes Liisinguvõtja poolt vastu võetud Liisinguesemest) ja nõuda Liisinguvõtjalt leppetrahvi 5

Leppetrahvi ühiku suuruses summas. Leppetrahvi tasumine ei vabasta Liisinguvõtjat tekitatud kahju hüvitamise kohustusest.

 1. Liisinguvõtja on kohustatud teatama Liisinguandjale 2 päeva jooksul, alates vastava asjaolu ilmnemisest, kõikidest Liisingueseme vastuvõtmist takistavatest asjaoludest.
 2. Kui Liisinguvõtja võtab Liisingueseme vastu hoolimata selle puudustest, kannab ta kõik Liisingueseme  puuduste kõrvaldamisega seotud kulutused, kui Liisinguesemele antud garantiitingimustes ei ole sätestatud teisiti.
 3. Liisinguandja ei vastuta Liisingueseme puuduste eest ning ei ole kohustatud kõrvaldama puudusi oma  kulul  ega hüvitama puuduste kõrvaldamiseks tehtud kulutusi.
 4. Kõik Liisingueseme registreerimise, vastuvõtmise, transportimise, töökorda seadmise, installeerimise, ekspluatatsiooni

andmise ja/või muude esineda võivate juhtudega seotud kulutused kannab Liisinguvõtja, kui neid kohustusi ei ole endale võtnud Müüja. Liisinguvõtja kohustub tasuma kõik maksud, maksed ja muud kulutused, mis Liisinguandja Liisingueseme

omanikuna oleks sunnitud Liisinguesemele kas registreerimisel, vastuvõtmisel või hiljem tegema. Liisinguvõtja kannab

Liisingueseme omandamisega seotud Liisingueseme Netohinnale lisanduvad kulud, sealhulgas tasud pangateenuste eest, tollitasud, valuutakursi muutustest tulenevad kulud jms. Kui Liisinguandja on eelnimetatud kulu(d) siiski ise kandnud, kohustub Liisinguvõtja need Liisinguandjale hüvitama.

 1. Kui Liisingueseme omaniku vahetus tuleb registreerida liiklusregistris, kohustub Liisinguvõtja vastava toimingu tegema 5 tööpäeva jooksul pärast Liisingueseme omaniku muutumist. Käesolevas punktis toodud kohustuse rikkumisel maksab Liisinguvõtja Liisinguandjale leppetrahvi 5 Leppetrahvi ühiku suuruses summas. Liisinguandjal on õigus Liisinguese pärast selle võõrandamist liiklusregistrist ajutiselt kustutada ning kõik sellega seotud kulud ja kahjud jäävad Liisinguvõtja kanda.

 

 

5.LIISINGUESEME KASUTAMINE

 1. Liisinguvõtja on kohustatud kasutama Liisingueset hoolikalt, säästlikult ja vastavalt kasutamise otstarbele. Liisinguvõtjal

ei ole õigust Liisingueset ilma Liisinguandja eelneva kirjaliku nõusolekuta muuta ega ümber kujundada, välja arvatud punktis

 1. toodud juhul. Samuti on keelatud Liisingueseme teiste asjadega sellisel viisil ühendamine, et Liisingueset

ei saa enam nendest ilma Liisingueset ja/või teisi asju kahjustamata eraldada või et Liisinguese muutuks nimetatud asja päraldiseks.

 1. Liisinguvõtjal on õigus Liisingueset parendada selliselt, et tehtavad parendused ei kahjusta Liisingueset ning on Lepingu

lõppemisel  või  lõpetamisel  Liisinguesemest  ilma  seda  kahjustamata  eraldatavad.  Liisinguandja  ei  ole  kohustatud

Liisinguvõtjale hüvitama, tagastama ega ümber vahetama vajalikke, kasulikke ega toreduslikke parendusi ja lisasid.

 1. Liisinguvõtja taotlusel väljastab Liisinguandja Liisingueseme valdamise ja kasutamise õiguse tõendamiseks volikirja.
 2. Liisinguvõtja valdab ja kasutab Liisingueset Eesti Vabariigis piires, väljaspool Eesti Vabariiki ainult Liisinguandja kirjalikul nõusolekul. Erinevalt eeltoodust võib Liisinguvõtja   viia liiklusregistris registreeritud Liisingueseme omal  vastutusel viia

mõnda teise Euroopa Liidu liikmesriiki tingimusel, et kindlustuskaitse kehtib kogu Euroopa Liidu piires.

 1. Liisinguvõtja ei tohi ilma Liisinguandja eelneva kirjaliku nõusolekuta anda Liisingueset kolmandatele isikutele allrendile ega muul viisil kasutada. Kui Liisinguesemeks on sõiduk, ei ole Liisinguvõtjal õigust ilma Liisinguandja eelneva kirjaliku nõusolekuta osutada sellega taksoteenust, kasutada seda motospordi või muul eriotstarbel, mis võib oluliselt suurendada

Liisingueseme kahjustumise ja/või hävimise riski.

 1. Liisingueseme valdamisel, hooldamisel, remontimisel, kasutamisel ja muudel juhtudel on Liisinguvõtja  kohustatud kõrvalekaldumatult järgima Müüja, Liisingueseme tootja, Liisinguandja, kindlustusandja ja/või õigusaktides ettenähtud isiku

poolt antud tingimusi, juhendeid ja eeskirju.

Käesolevas punktis toodud mistahes kohustuse rikkumisel on Liisinguandjal õigus nõuda Liisinguvõtjalt lisaks kahju hüvitamisele ka leppetrahvi 5 Leppetrahvi ühiku suuruses summas.

 1. Liisinguandjal  on  õigus  kontrollida  Liisingueseme  kasutamist  kas  ise  või  kolmandate  isikute  kaudu  ja  nõuda Liisinguvõtjalt Liisingueseme valdamise ja kasutamisega seotud dokumentide esitamist. Kui eelnimetatud kontrolli käigus

tuvastatakse Lepingu oluline rikkumine, on Liisinguandjal õigus nõuda Liisinguvõtjalt nimetatud kontrolliga seonduvate

kulutuste hüvitamist ja/või Leping ennetähtaegselt üles öelda.

 1. Kõik kulud, mis tekivad Liisingueseme valdamisel, kasutamisel, ekspluateerimisel, hooldamisel, remontimisel ja muudel ette tulevatel juhtudel, kannab Liisinguvõtja. Liisinguandja ei ole kohustatud oma kulul Liisingueset remontima ega sellele muid kulutusi tegema.
 2. Liisinguvõtja maksab kõik Liisinguesemega seotud kohalikud ja riiklikud maksud, samuti kõik kulud, mis Liisinguandjal Liisingueseme omanikuna tekivad tulenevalt Liisinguvõtja tegevusest. Kui Liisinguandja on eelnimetatud kulu(d) siiski ise kandnud, kohustub Liisinguvõtja need Liisinguandjale hüvitama. Käesolevas punktis toodud mistahes kohustuse rikkumisel maksab Liisinguvõtja Liisinguandjale lisaks kahju hüvitamisele ka leppetrahvi 2 Leppetrahvi ühiku suuruses summas.
 3. Liisinguvõtja on kohustatud Liisinguandjat viivitamatult informeerima kõikidest Liisingueseme valdamist või kasutamist takistavatest asjaoludest, samuti võtma viivitamatult kasutusele kõik meetmed selliste asjaolude kõrvaldamiseks.
 4. Liisinguvõtja on kohustatud tarvitusele võtma kõik abinõud Liisinguandja huvide kaitseks ja teatama  viivitamatult Liisinguandjale kirjalikult, kui:
 1. Liisinguese hävib või muutub kasutamiskõlbmatuks; või
 2. Liisinguese läheb Liisinguvõtja valdusest välja; või
 3. Liisinguvõtjale laekub informatsioon Liisingueseme võimaliku hävimise, kaotsimineku, kahjustumise või muu samalaadse ohu kohta; või
 4. selleks pädev isik või organ on Liisinguvõtjale teadaolevalt otsustanud taotleda Liisinguvõtja maksejõuetuks tunnistamist; või
 5. kolmas   isik esitab või Liisinguvõtjale teadaolevalt plaanib Liisinguvõtja vastu hagi esitamist, mille rahuldamine  võib oluliselt mõjutada Liisinguvõtja võimet täita Lepinguga võetud kohustusi; või
 6. muutub Liisinguvõtja aadress või asukoht ja/või Liisingueseme asukoht; või
 7. Liisinguvõtja  reorganiseeritakse  (toimub  ühinemine,  jagunemine,  ümberkujundamine  )  või  tehakse   muudatusi Liisinguvõtja nõukogus, juhatuses ja/või põhikirjas. Liisinguvõtja on kohustatud teavitama eeltoodust Liisinguandjat 5 päeva jooksul pärast sellekohase otsuse vastuvõtmist;
 8. muutub Liisinguvõtja alluvus, omandivorm või omanik; või
 9. toimuvad muud sündmused, mis mõjutavad või võivad oluliselt mõjutada Liisinguvõtja võimet täita Lepinguga võetud

kohustusi.

 1. Punkti 5.11. alapunktides 1-5, 8-9 ja/või punktis 11.1 toodud mistahes kohustuse rikkumisel maksab Liisinguvõtja Liisinguandjale viimase nõudmisel leppetrahvi kuni 20% Liisingueseme Netohinnast (käibemaksuga summast). Punkti 5.11.

alapunktides 6 ja/või 7 toodud kohustuse rikkumisel maksab Liisinguvõtja Liisinguandjale viimase nõudmisel leppetrahvi 5

Leppetrahvi ühiku suuruses summas. Kui käesolevas punktis nimetatud Lepingu rikkumisest tekib Liisinguandjale kahju,

kohustub Liisinguvõtja lisaks leppetrahvi maksmisele hüvitama Liisinguandjale ka vastava kahju.

 1. Takistused Liisingueseme valdamisel või kasutamisel, sealhulgas Liisingueseme osaline või täielik  valdamise ja kasutamise piiratus või võimatus, olenemata põhjustest, ei vabasta Liisinguvõtjat Lepingujärgsete kohustuste täitmisest.
 2. Liisinguandjal on õigus Liisinguese välja nõuda mistahes ebaseaduslikust valdusest, nõuda Liisingueseme kasutamist takistavate asjaolude kõrvaldamist ja teiste isikute, sealhulgas Liisinguvõtja poolt Liisinguesemele tekitatud kahju hüvitamist. Samuti  on  Liisinguandjal  õigus  seada  põhjendatult  piiranguid  Liisingueseme  kasutamiseks,  kui  Liisinguvõtja  ei  ole

Liisingueset kindlustanud ettenähtud viisil või kui on piisavalt põhjust arvata, et seatakse ohtu Liisingueseme säilimine kas tervikuna või osaliselt.

 

 

 1. Liisinguvõtja on kohustatud tasuma iga Lepingu tähtpäevaks Lepingu punktis 1.9. sätestatud  läbisõidupiirangust enamsõidetud kilomeetri eest Liisinguandjale lisakilomeetri tasu, mille suurus on toodud Olulistes tingimustes.
 2. Liisinguvõtja on kohustatud lisaks Liisingumaksetele kandma kõik Liisingueseme  valduse ja kasutamise  käigus tekkivad erakorralised kulud ning ka Liisingueseme  valdamise ja kasutamisega kaasnevad regulaarsed  kulud, mida Liisinguandja ei ole enda kanda võtnud ning mis ei sisaldu Liisingumakses.
  1. Erakorraliste kuludena käsitlevad Pooled muuhulgas, kuid mitte ainult järgnevaid kulusid:
   1. Kohustused, mis tulenevad Liisinguvõtja või sõidukijuhi õigusvastastest tegudest;
   2. Kulutused Liisingueseme detailide, sõlmede ning kulumaterjalide soetamisele või paigaldamisele, kui nimetatud

töödele ei laiene Liisingueseme valmistajatehase või Müüja garantii ja kui nimetatud kulutusi ei hüvita ka kindlustusselts;

 1. Liisinguvõtja poolt või viimase soovil Liisinguesemele paigaldatud lisavarustusele, mida pole Lepingus ette nähtud, ja

selle hooldamisele tehtavad kulutused;

 1. Kõik muud kulutused, mis ei ole Lepingus sätestatud.
 2. Liisingueseme valdamise ja kasutamisega kaasnevateks regulaarseteks kulutusteks, mida Liisinguandja ei võta enda

kanda, on muuhulgas, kuid mitte ainult:

 1. Kulutused Liisingueseme sise- ja välispuhastusele (pesule);
 2. Kulutused Liisingueseme mootorikütusele;
 3. Kulutused Liisingueseme akende ja tulede pesuvedelikule, piduriklotsidele, hõõglampidele, kojameheharjadele jms.;
 4. Kulutused Liisingueseme (riiklikule) tehnoülevaatusele;
 5. Muud kulud, mis ei ole Lepingus Liisinguandja kohustusena sätestatud.

 

6.TEENUSED

6.1Korraline tehnohooldus

 1. Kui punktis 1.14.1. „Korraline tehnohooldus“ on märgitud „sisaldub”, tagab Liisinguandja Liisingueseme  korralise tehnohoolduse aegade reserveerimise Müüja poolt ettenähtud hooldejaamas ning korralise  tehnohoolduse maksumus sisaldub Liisingumaksetes kuni Olulistes tingimustes toodud kilometraaži läbimiseni. Liisingueseme hooldejaama viimine on Liisinguvõtja kohustus.
  1. Kui Liisinguesemega läbitud kilometraaž ületab Lepingu kehtivuse ajal punktis 1.9.2. toodud kilometraaži, siis

rakendatakse punktis 6.1.2. toodud korda.

 1. Kui punktis 1.14.1. „Korraline tehnohooldus“ on märgitud „ei”, on Liisinguvõtja kohustatud Müüja poolt  etteantud kilometraaži läbimisel pöörduma Liisingueseme korrashoiu- ja hooldustööde teostamiseks Müüja  poole,  kes korraldab

Liisingueseme  korrashoiu, tehnilise seisundi ja ekspluatatsiooniomaduste kontrolli ning teostab vajalikud  hooldus- ja

parandustööd, mille eest tasub Liisinguvõtja iseseisvalt.

 1. Kui Müüja esitab Liisinguvõtja soovil korralise tehnohoolduse arve Liisinguandjale, siis Liisinguandja maksab selle

Müüjale ära ning lisab Müüja poolt esitatud arves toodud summa koos Liisinguandja administreerimise kuluga

fikusse ja Liisinguvõtja kohustub nimetatud kogusumma tasuma koos järgmise Arvega. Arvete

administreerimise kulu ei lisandu arve summale, kui Lepingus sisaldub punktis 6.2.1 nimetatud Teenus.

 1. Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel lisatakse teostatud, kuid Lepingu alusel seni tasumata Korralise tehnohoolduse maksumus väljaostuhinnale.

6.2Remondi korraldamine

 1. Kui punktis 1.14.2. „Remondi korraldamine“ on märgitud „sisaldub”, tagab Liisinguandja vajadusel  Liisingueseme remondiaegade reserveerimise Müüja poolt ettenähtud hooldejaamas ning remondiarve esitab Liisinguvõtjale koos Arvega Liisinguandja. Liisingueseme hooldejaama viimine on Liisinguvõtja kohustus.
 2. Kui punktis 1.14.2. „Remondi korraldamine“ on märgitud „ei”, on Liisinguvõtja kohustatud Liisingueseme remontimise korraldama iseseisvalt.
  1. Kui Müüja esitab Liisinguvõtja soovil remonditööde arve Liisinguandjale, siis Liisinguandja maksab selle Müüjale ära ning lisab Müüja poolt esitatud arves toodud summa koos Liisinguandja administreerimise kuluga (vastavalt Hinnakirjale)

Maksegraafikusse ja Liisinguvõtja kohustub nimetatud kogusumma tasuma koos järgmise Arvega.

6.3Rehvide vahetus ja ladustamine

 1. Kui  punktis  1.14.3.  „Rehvide  vahetus  ja  ladustamine“  on  märgitud  „sisaldub”,  teostab  Liisinguandja  suve-  ja talverehvide vahetuse 2 korda aastas (seaduses ettenähtud aegadel) ning rehvide ladustamise.  Liisinguvõtja kohustub pärast rehvide väljastamist Müüja poolt või uute rehvide soetamist viima need ise viivitamatult Liisinguandja poolt näidatud rehvivahetustöökotta. Liisingueseme rehvivahetustöökotta viimise  korraldab Liisinguvõtja. Rehvivahetustöökoja asukoha teatab Liisinguvõtjale Liisinguandja.
  1. Kui muutub Liisinguvõtja asukoht ja Liisinguvõtja soovib rehvide vahetus- ja ladustamise teenust kasutada oma uues asukohas, siis kohustub Liisinguvõtja rehvid omal kulul uude kokku lepitud rehvivahetustöökotta transportima.
 2. Kui punktis 1.14.3. „Rehvide vahetus ja ladustamine“ on märgitud „ei” ja Liisinguvõtja on  Liisinguandjale rehvide

vahetus-  ja  ladustamise  teenust  osutaval  koostööpartneril  lasknud  arve  koostada  ja  väljastada  Liisinguandjale,  siis

Liisinguandja

maksab selle rehvivahetajale ära ning esitab Liisinguvõtjale ühekordse teenuse kasutamise eest arve vastavalt Hinnakirjale

ja Liisinguvõtja kohustub nimetatud kogusumma tasuma koos järgmise Arvega.

 1. Kui punktis 1.14.3. „Rehvide vahetus ja ladustamine“ on märgitud „ei”,  on Liisinguvõtja kohustatud  korraldama

rehvivahetuse iseseisvalt.

 1. Kui punktis 1.14.4. „Asendusautoon märgitud „sisaldub”,  kohustub Liisinguandja andma Liisinguvõtja  kasutusse

asendusauto ajaks, mil Liisinguvõtja ei saa kindlustusjuhtumi tagajärjel või enam kui 24 tundi kestvate remonditööde tõttu

Liisingueset kasutada.

 

 

 1. Kui punktis 1.14.5. „Kindlustusjuhtumi Maksi käsitlemine“ on märgitud „sisaldub”,   esindab Liisinguandja Liisinguvõtjat kõikides kindlustusjuhtumiga seonduvates protseduurides, s.h kahjukäsitlemisega seotud  protseduurid. Eelnimetatu ei laiene kohustustele, mille delegeerimine ei ole seaduse või muu õigusakti alusel lubatud.
 2. Kui punktis 1.14.5.1. „Kindlustusjuhtumi käsitlemine“ on märgitud „sisaldub”,  esindab Liisinguandja  Liisinguvõtjat

kindlustusjuhtumiga seonduvates protseduurides, s.h kahjukäsitlemisega seotud protseduurides, v.a Liisingueseme ette

näitamine Müüja juures

ning Liisingueseme remonditöökotta viimine ja sealt äratoomine. Eelnimetatu ei laiene kohustustele, mille delegeerimine ei

ole õigusakti alusel lubatud.

 1. Kui punktis 1.14.6. „24h hädaabi“ on märgitud „sisaldub”, kohustub Liisinguandja organiseerima Liisingueseme tehnilise

rikke või liiklusõnnetuse korral operatiivse abi Eesti Vabariigi piires.

 1. Kui punktis 1.14.7. „Liikluskindlustus“ on märgitud „sisaldub”, tagab Liisinguandja Liisinguesemele liikluskindlustuse katte kogu liisingulepingu perioodiks.
 2. Kui punktis 1.14.8. „Kaskokindlustus“ on märgitud „sisaldub”, tagab Liisinguandja Liisinguesemele kaskokindlustuse katte kogu liisingulepingu perioodiks.
 3. Kui Liisinguvõtja ei tasu Liisinguandjale Teenuste eest tähtaegselt, siis on Liisinguandjal õigus lugeda seda oluliseks

Lepingu rikkumiseks ja  Leping erakorraliselt üles öelda.

 

7.LIISINGUMAKSED

 1. Liisinguvõtja maksab Liisinguandjale Liisingumakseid ja teisi tasusid vastavalt Lepingule ja Hinnakirjale.  Igakuise Liisingumakse suurus on toodud Liisinguandja poolt Liisinguvõtjale esitatud Arvel.
 2. Arved loetakse kättesaaduks, kui need on saadetud Liisinguvõtja poolt Lepingus näidatud aadressile.
 3. Liisinguvõtja maksab esimese Rendimakse Liisinguandjale või Liisinguandja poolt näidatud isikule Arvel  näidatud tähtpäevaks, kuid enne Liisingueseme vastuvõtmist.
 4. Punktis  7.3.  nimetatud  kohustuse  rikkumisel  on  Liisinguandjal  õigus  nõuda  Liisinguvõtjalt  leppetrahvi  kuni  5% Liisingueseme Netohinnast (käibemaksuga summast). Kui Liisinguandja saab Lepingu rikkumise tõttu kahju,  kohustub

Liisinguvõtja lisaks leppetrahvi tasumisele hüvitama Liisinguandjale ka tekkinud kahju.

 1. Kui Liisinguvõtja ei ole täitnud punktis 7.3. nimetatud kohustust hiljemalt 7 päeva jooksul kohustuse täitmise tähtpäevast, on Liisinguandjal õigus Leping üles öelda. Juhul kui Liisinguandja ütleb   Lepingu üles, siis on Liisinguvõtja kohustatud hüvitama Liisinguandjale mistahes kahjud, sealhulgas saamata jäänud tulu. Liisinguvõtja  poolt Liisinguandjale tasutud

summad tagastamisele ei kuulu.

 1. Liisingumaksed kuuluvad Liisinguvõtja poolt maksmisele Lepingu kohaselt koostatud Arvete alusel.
 2. Kui Liisinguvõtja ei ole Arvet saanud hiljemalt 7 päeva enne Maksepäeva, siis  peab ta nõudma  Liisinguandjalt

kordusarvet, esitades selleks päringu info@auto100rent.ee . Juhul kui Liisinguvõtja ei saa mistahes põhjusel Arvet kätte,

siis ei vabane ta Liisingumaksete tasumise kohustusest.

 1. Liisinguvõtja peab kõik Liisingumaksed tasuma nii, et need laekuksid Liisinguandja arvelduskontole Maksepäevaks ning vastaksid Lepingus ja Arvetel toodud suurusele. Laekunud summade arvelt loetakse kõigepealt tasutuks Liisinguandja poolt

võla sissenõudmiseks tehtud kulutused, seejärel riiklikud ja kohalikud maksud ning muud kohustused, leppetrahvid, viivis, Käibemaks, Lepingu sõlmimise tasu, Teenused, Intress, muud lepingulised kohustused ja seejärel võlgnetav põhisumma.

 1. Kui Liisinguvõtja hilineb ükskõik millise Liisingumakse või mõne muu Lepingujärgse summa maksmisega (välja arvatud

Intress, millelt viivist ei arvutata), maksab ta iga viivitatud päeva eest Liisinguandjale viivist 0,3% tähtaegselt tasumata summast päevas. Viivise arvestamisega alustatakse vastavale Maksepäevale järgnevast päevast ja arvestatakse kuni

tegeliku maksmise päevani (kaasa arvatud). Kui Liisinguvõtja kohustuse täitmisega viivitamise tõttu on Liisinguandjal

tekkinud kahju, kohustub Liisinguvõtja lisaks viivise tasumisele hüvitama ka tekkinud kahju.

 1. Liisinguvõtja hüvitab Liisinguandjale kõik kulud, mida viimane teeb Lepingujärgsete võlgnevuste sissenõudmiseks.
 2. Liisinguvõtja mistahes Lepingujärgne maksekohustus loetakse täidetuks, kui Lepingu alusel arvutatud ja Arvel toodud summa  on  laekunud  Liisinguandja  Lepingus  näidatud  arvelduskontole  või  mõnele  teisele   arvelduskontole,  mille

Liisinguandja   on   Liisinguvõtjale   teatavaks   teinud.

 

 

 1. Kui ükskõik millise Lepingu ja/või Arve järgse summa maksmise päev ei ole tööpäev, loetakse Maksepäevaks sellele päevale vahetult järgnevat tööpäeva.

 

8.LEPINGU LÕPPEMINE JA ENNETÄHTAEGNE LÕPETAMINE

 1. Leping lõppeb  pärast Liisinguvõtja poolt kõigi Lepingust tulenevate kohustuste täitmist Liisinguandja ees. 8.2. Lepingu tähtpäeva saabumisel on Liisinguvõtja kohustatud Liisingueseme tagastama Liisinguandjale, toimetades  Liisingueseme omal kulul Liisinguandja poolt näidatud kohta Liisinguandja poolt näidatud ajaks ning andes selle üle Liisinguandja poolt volitatud isikule. Kui Liisinguvõtja ei tagasta Liisingueset Lepingus sätestatud tingimustel, on Liisinguandjal õigus rakendada kohaseid meetmeid Liisingueseme valduse tagasisaamiseks.
 2. Liisinguvõtja on kohustatud Liisingueseme tagastama samas olukorras ja komplektsuses, milles Liisinguese oli selle Liisinguvõtjale üleandmise hetkel, arvestades normaalset kulumist. Liisinguesemel ei tohi olla vigastusi ega puudusi ning see peab laitmatult funktsioneerima. Kui Liisinguesemeks on sõiduk, veok või haagis, siis juhindutakse nende normaalse kulumi määramisel vastavalt sõidukite või veokite loomuliku ja ebaloomuliku kulumise määramise juhendist ning õigusaktiga kehtestatud nõuetest sõiduki tehnoseisundile (eelduseks  on  tagastava  Liisingueseme  tehnoülevaatuse  puudusteta   läbimine).   Liisingueseme  üleandmise  kohta vormistatakse üleandmise akt, mille Pooled või nende esindajad allkirjastavad.
  1. Koos  Liisinguesemega  on  Liisinguvõtja  kohustatud  selleks   õigustatud  isikule  üle   andma  Liisingueseme

dokumentatsiooni ja muud päraldised (võtmed jne.), mis olid Liisinguesemega kaasas selle vastuvõtmisel.

 1. Juhul kui tagastatav Liisinguese ei vasta Lepingu tingimustele või Liisingueset ei ole kasutatud Lepingu tingimuste

kohaselt, siis on Liisinguvõtja kohustatud omal kulul kõrvaldama puudused ja teostama hooldus-, remondi- ja taastamistööd või tasuma Liisinguandjale puuduste kõrvaldamise ja hooldus-, remondi- ja taastamistööde maksumuse.

 1. Liisingueseme tagastamisega viivitamise korral maksab Liisinguvõtja Liisinguandjale Liisingueseme kasutamise eest tasu 1% Liisingueseme Netohinnast, millele lisandub käibemaks, iga üleandmisega viivitatud kalendripäeva eest. Juhul, kui Liisinguvõtja  viivitab  Liisingueseme  tagastamisega  enam  kui  5  päeva,  on  Liisinguandjal  õigus  nõuda  Liisinguvõtjalt leppetrahvi tasumist väljaostuhinna ulatuses. Nimetatud leppetrahvi tasumine ei vabasta  Liisinguvõtjat Liisingueseme

tagastamise kohustusest.

 1. Lepingut saab ennetähtaegselt lõpetada vaid Poolte kirjalikul kokkuleppel.
 2. Kui pärast Lepingu tähtpäeva saabumist ilmneb Liisinguesemega seoses Lepingu kestel tekkinud kohustus, täidab Liisinguvõtja selle viivitamatult pärast Liisinguandjalt või kolmandalt isikult sellest teadasaamisest.

 

9.KINDLUSTUS

 1. Liisinguese peab olema kindlustatud kuni Lepingu lõppemiseni nii õigusaktidest tuleneva kohustusliku kindlustuse kui

ka vabatahtliku kindlustusega.

Vabatahtlik kindlustus tähendab kindlustust, mille puhul kindlustuslepingu sõlmimise kohustus ei tulene seadusest. Kui Lepingust  ei  tulene  teisiti,  kohustub  Liisinguvõtja    sõlmima  kindlustusvõtjana  kõik  kindlustamise  lepingud,  täitma

kindlustamisega seotud kohustused ja maksma maksed. Kui Lepingu kohaselt on kindlustuslepingu sõlmimine Liisinguvõtja

kohustus, esitab Liisinguvõtja   hiljemalt 2 päeva jooksul alates Liisingueseme valduse saamisest Liisinguandjale kindlustuskaitse   olemasolu   tõendava   kindlustuspoliisi   koopia   ja   kindlustuse   aastamakse   tasumist   tõendava

maksekorralduse koopia. Järgnevatel kindlustusperioodidel esitab Liisinguvõtja Liisinguandjale kindlustuspoliisi ja kindlustuse aastamakse tasumist tõendava maksekorralduse koopia hiljemalt 5 päeva enne kehtiva kindlustuslepingu tähtaja lõppu (kindlustusleping peab jõustuma hiljemalt eelmise kindlustuslepingu lõppemisel). Kindlustuspoliisi originaalid säilitatakse Liisinguvõtja valduses kuni Lepingu lõppemiseni.

 1. Liisinguese peab olema vabatahtliku kindlustusega kindlustatud vähemalt summas, mis vastab  Liisingueseme turuhinnale kindlustuslepingu kehtivuse ajal. Kindlustusleping peab olema sõlmitud selliselt, et hüvitise väljamaksmisega oleks kaetud täies ulatuses varguse, röövimise, tulekahju, veekahju, loodusõnnetuse,  liiklusõnnetuse, samuti võimalike muude   kahjujuhtumite   asetleidmisega   tekkida   võiv   kahju.    Kindlustusleping   peab   olema   sõlmitud   minimaalse

omavastutusega, mida kindlustusandja võimaldab, kui Liisinguandjaga ei ole kokku lepitud teisiti. Kui Liisinguandja leiab, et Liisinguese tuleks kindlustada muudel täiendavatel tingimustel, kui eelnevalt nimetatud, kindlustatakse Liisinguese vastavalt nõutud tingimustele.

 1. Kui Lepingust ei tulene teisiti, siis kuni Lepingu lõppemiseni või Liisinguvõtja kasutajana liiklusregistrist kustutamiseni

(kui see toimub pärast Lepingu lõppemist) vastutab Liisinguvõtja õigusaktidest tuleneva liikluskindlustuse kohustuse täitmise

eest ning kannab kõik selle kohustuse täitmise või täitmata jätmisega seotud kulud.

 1. Liisinguese kindlustatakse  selliselt, et kindlustusleping jõustuks hiljemalt Liisingueseme Liisinguvõtjale  üleandmise

hetkel. Liisinguvõtja sõlmib registreerimisele kuuluva Liisingueseme puhul liikluskindlustuse lepingu (kui ei ole kokku lepitud

teisti) või täidab seaduse alusel üle läinud liikluskindlustuse lepingut alates Liisingueseme Liisinguvõtjale üleandmisest või Liisinguandja Liisingueseme omanikuna või Liisinguvõtja kasutajana liiklusregistrisse kandmisest, kui see toimub enne Liisingueseme üleandmist. Enne Lepingus ja seadustes nõutud kindlustuslepingute jõustumist on Liisinguvõtjal keelatud Liisingueset kasutada ja seda avalikus kohas hoida.

 1. Juhul  kui Liisinguvõtja ei teata enne Liisingueseme vastuvõtmist sellest Liisinguandjale ja/või ei esita Liisinguandjale kindlustuspoliisi  hiljemalt  ettenähtud  tähtpäeval,  on  Liisinguandjal  õigus  kindlustada    Liisinguese  enda  poolt  valitud kindlustusandja juures ja Liisinguvõtjal on kohustus sellega seotud kulud Liisinguandjale hüvitada.
 2. Võimaldamaks Liisinguandjal sõlmida Liisingueseme kindlustuslepinguid, kohustub Liisinguvõtja tooma Liisingueseme Liisinguandja poolt nimetatud kindlustusettevõttesse (või muu kokkulepitud koht) Liisinguandja poolt määratud ajal.
 3. Kindlustuslepingusse tuleb märkida soodustatud isikuks (kindlustushüvitise saajaks) “OÜ Auto 100 Rent”.
 4. Liisinguvõtja  on  kohustatud  kohaselt  täitma  kõiki  kindlustuslepingu-  ja  seadusjärgseid   kindlustusvõtja  ja/või

Liisingueseme omaniku kohustusi (sealhulgas juhul, kui kindlustuslepingu on sõlminud Liisinguandja). Kindlustusjuhtumi

 

 

saabumisel on Liisinguvõtja kohustatud tähtaegselt ja täpselt täitma kõiki kindlustusvõtja kohustusi ning teavitama Liisinguandjat kindlustusjuhtumi saabumisest, Liisinguesemele tekitatud kahju suurusest ja iseloomust ning Liisinguvõtja poolt tarvitusele võetud abinõudest hiljemalt 3 tööpäeva jooksul.

 1. Juhul kui punktis 1.10.1 „Liikluskindlustus“ on märgitud "sisaldub" - korraldab Liisinguandja Eestis  kehtiva juhi

vastutuskindlustuse (edaspidi: Liikluskindlustus) sõlmimise ning poliisi Liisinguvõtjale toimetamise. Liisingueseme kindlustamise teenuse hind Lepingu tähtpäevani kajastub sellisel juhul Arvetel. Juhul kui punktis 1.10.1 „Liikluskindlustus“ on märgitud "ei" - korraldab liikluskindlustuse sõlmimise Liisinguvõtja ise omal kulul.

 1. Liisinguvõtja on kohustatud tegema vajadusel Liikluskindlustuse muudatused Liisinguandja juures. Vastasel korral ei saa Liisinguandja garanteerida kindlustuste pakkumist kokkulepitud tingimustel ning tekkida võivate kahjude eest vastutab Liisinguvõtja.
 2. Liisingueseme kindlustamisel vabatahtliku kindlustusega tasub Liisinguvõtja kindlustamise eest tasumisele kuuluvaid

kindlustusmakseid. Kindlustusmaksete tasumise  viisid on: Kaskokindlustus - sisaldub ja Kaskokindlustus - ei sisaldu.

9.9 Kaskokindlustus - sisaldub (edaspidi: Kaskokindlustus) puhul korraldab Liisinguandja kaskokindlustuse lepingu

sõlmimise vastavalt Olulistes tingimustes toodud omavastutuse piirangutega. Liisingueseme kindlustamise teenuse hind Lepingu tähtpäevani kajastub sellisel juhul Arvetel. Eelnimetatud teenuse hind on periodiseeritud Lepingu tähtpäevani alates Lepingu sõlmimise kuupäevast ja kuulub Liisinguvõtja poolt tasumisele Arvetel toodud suurustes ja tähtpäevadel.

9.9.1. Kaskokindlustuse kindlustuslepingu sõlmimiseks kohustub Liisinguvõtja teatama Liisinguandjale Liisingueseme kavatsetavast vastuvõtmisest ette vähemalt üks tööpäev. Kaskokindlustusega kindlustusleping jõustub pärast Liisingueseme Liisinguvõtjale üleandmist ainult juhul, kui sellest on teatatud Liisinguandjale eelnevalt toodud viisil.

9.10. Kaskokindlustus - EI (edaspidi: Otsekindlustus) puhul on Liisinguvõtjal õigus sõlmida vaid selline kindlustusleping,

mille aastamakse tasutakse ühes osas kindlustusandjale.

9.10.1.  Liisinguvõtja  sõlmib  kindlustuslepingu  Liisinguandja  poolt  eelnevalt  aktsepteeritud  kindlustusandja  juures.

9.10.2. Liisinguvõtja sõlmib Otsekindlustuse lepingu punktis 9 toodud tingimustel (v.a punktides 9.4, 9.7 ja   9.9) enne Liisingueseme vastuvõtmist.

 1. Punktides 9.1.-9.4. ja 9.16 toodud mistahes kohustuse rikkumisel maksab Liisinguvõtja Liisinguandjale leppetrahvi 10

Leppetrahvi ühiku suuruses summas iga kohustuse rikkumise eest. Punktides 9.5.–9.7. nimetatud kohustuste rikkumisel maksab Liisinguvõtja Liisinguandjale leppetrahvi 15 Leppetrahvi ühiku suuruses summas iga kohustuse rikkumise eest. Kui

nimetatud rikkumis(t)e tõttu on Liisinguandjale tekkinud kahju, hüvitab Liisinguvõtja lisaks leppetrahvi maksmisele ka

tekkinud kahju.

 1. Kui Liisinguese osutub mitmekordselt kindlustatuks, siis otsustab Liisinguandja, milline sõlmitud kindlustuslepingutest kuulub tühistamisele. Kõik kindlustuslepingu  lõpetamisega seotud kulud kannab  Liisinguvõtja. Juhul kui mitmekordse

kindlustuse olemasolu annab kindlustusandjale aluse kahju hüvitamisest keeldumiseks ja selle tõttu on Liisinguandjale

tekkinud kahju, maksab Liisinguvõtja Liisinguandjale leppetrahvi 15 Leppetrahvi ühiku suuruses summas ja hüvitab lisaks

leppetrahvi maksmisele ka tekkinud kahju.

 1. Ükski Liisingueseme kindlustamise eest tasutud summa ei kuulu Liisinguandja poolt Liisinguvõtjale tagastamisele ega muul viisil hüvitamisele.
 2. Kahjujuhtumi toimumisel esindab (sh suhtluses kindlustusandjaga, politseiga, liiklusregistriga jms.) Liisinguandja huve

Liisinguvõtja, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

 1. Kindlustushüvitise kasutamise otsustab Liisinguandja. Kindlustusjuhtumi korral kasutatakse kindlustushüvitist üldjuhul Liisingueseme  remontimiseks  või  taastamiseks.  Kui  Liisinguese  kindlustusjuhtumi  tagajärjel  hävib,   siis  kaetakse kindlustushüvitise arvelt esimeses järjekorras Lepingust või selle alusel sõlmitud võlalepingu(te)st tulenevad Liisinguandja nõuded. Liisinguandjal on õigus kasutada kindlustushüvitist Liisinguvõtja muude  sissenõutavaks muutunud kohustuste täitmise katteks.
 2. Kui  Liisinguesemega  toimub  mistahes  kahjujuhtum  (Liisinguese  varastatakse,  röövitakse,  hävib  või   muutub kasutuskõlbmatuks vms.) ja kahju ei ole Liisinguandjale täielikult hüvitatud kindlustusandja, Liisinguvõtja või muu isiku poolt hiljemalt 20 päeva jooksul vastava sündmuse toimumisest, siis kohustub Liisinguvõtja sõlmima Liisinguandja nõudmisel

hiljemalt 10 päeva jooksul    kõigi täitmata kohustuste (Rendimaksete, Krediidi jäägi, Käibemaksu, Teenuste, Kindlustusmaksete jäägi ja muude Lepingust ning seadusest tulenevate kohustuste) tasumiseks   Liisinguandjaga võlalepingu või tasuma eelnimetatud kohustuste kogusumma.

 1. Vabatahtliku kindlustuse leping lõpetatakse või lõppeb koos Lepingu lõpetamise või lõppemisega, v.a Otsekindlustuse

puhul.

 

10.VASTUTUS

 1. Liisinguvõtja on kohustatud hoidma, valvama ja säilitama Liisingueset selliselt, et välistuks Liisinguandja nõusolekuta Liisingueseme väljaminek Liisinguvõtja valdusest. Liisinguvõtja vastutab täielikult ja tingimusteta Liisingueseme säilimise ja korrasoleku  eest   alates   Liisingueseme  vastuvõtmise   hetkest  kuni  Lepingu   lõppemiseni.  Liisinguvõtja  valdusest Liisingueseme väljaminek, hävimine, kaotsiminek, kahjustumine või muu  samalaadne juhtum ei vabasta Liisinguvõtjat vastutusest ja Lepingujärgsete kohustuste täitmisest. Liisinguvõtja ei ole õigustatud Liisingueseme puuduste kõrvaldamise ajaks nõudma Liisingueseme asendamist või Liisingumaksete vähendamist.
 2. Liisinguvõtjal ei ole õigust võõrandada ega muul viisil käsutada Liisingueset, sealhulgas koormata Liisingueset piiratud

asjaõigustega. Liisinguvõtja on kohustatud mitte jätma kolmandatele isikutele muljet Liisingueseme Liisinguvõtja omandisse

 

 

kuulumise kohta ja ta on kohustatud vajadusel informeerima kolmandaid isikuid Liisingueseme kasutamise õiguslikust

alusest.

 

11.LEPINGU RIKKUMINE

11.1. Liisinguandjal on õigus Leping üles öelda ja/või nõuda Liisinguvõtjalt leppetrahvi punktis 5.12 toodud ulatuses, kui leiab aset kas või üks alljärgnevalt loetletud juhtumitest:

 1. Liisinguvõtja ei maksa ükskõik millist Liisingumakset täielikult või osaliselt 2 järjestikusel Maksepäeval, või Liisinguvõtja

ei maksa mistahes muud Lepinguga ettenähtud summat ühe kuu jooksul alates vastava summa tasumise tähtpäevast;  või

 1. Liisingueseme väärtus väheneb Liisinguvõtja või mõne teise Liisingueseme valdamiseks ja kasutamiseks õigustatud isiku

tegevuse või tegevusetuse tagajärjel rohkem kui tavapärasel kasutamisel; või

 1. ilmneb, et Liisinguvõtja on esitanud isiku tuvastamiseks, Lepingu sõlmimise taotluses,   muudes dokumentides  või õigusaktidest tulenevate hoolsusmeetmete täitmiseks Liisinguandjale õigete, täielike ja tegelikkusele vastavate andmete asemel valeandmeid; või
 2. ilmneb,  et  Liisinguvõtja  on  esitanud  Liisingueseme  kasutamise  ajal  Liisinguandjale  valeinformatsiooni,  teatisi  või

dokumente, milles esitatud informatsioon on vääralt kajastatud; või

 1. Liisinguvõtja rikub mõnda punktides 5.4-5.11. (v.a punkti 5.11 alapunktides 6 ja 7) toodud kohustust; või
 2. Lepingu täitmise tagatis ei ole Liisinguandja arvates piisav Liisinguvõtja kohustuste tagamiseks ja Liisinguvõtja ei esita

Liisinguandja poolt aktsepteeritavat täiendavat tagatist; või

 1. Liisinguvõtja on sõlminud lepinguid või teinud muid tehinguid Liisingueseme võõrandamiseks, koormamiseks või muul

viisil rikkunud Liisinguandja kui Liisingueseme omaniku õigusi; või

 1. Liisinguvõtja rikub mõnda punktides  12.6 ja 16.1. toodud kohustust; või
 2. ilmneb, et Liisinguese ei ole kindlustatud Lepingus ettenähtud tingimustel; või
 3. Liisinguvõtja rikub ükskõik millist muud Lepinguga endale võetud ning Liisinguandja jaoks olulist kohustust; või
 4. Liisinguvõtja eelistab kohustuste täitmisel teisi võlausaldajaid Liisinguandjale, kui õigusaktist ei tulene teisiti; või
 5. Liisinguvõtja rikub Liisinguandja ja Liisinguvõtja vahel sõlmitud muud lepingut; või
 6. Liisinguvõtja või temaga seotud isik ei esita Liisinguandja nõudel oma äritegevuse või tehingu eesmärki ja olemust või tehingus kasutatava raha või muu vara legaalset päritolu tõendavaid andmeid või dokumente või kui need ei kõrvalda Liisinguandja kahtlust Liisinguvõtja äritegevuse võimalikust seotusest ebaseaduslike tehingutega või rahapesu või terrorismi rahastamisega; või
 7. Liisinguvõtja või temaga seotud isik kasutab variisikuid tehingute tegemisel või on Liisinguandjal Liisinguvõtja või temaga

seotud isiku suhtes muul põhjusel rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlus.

 1. Lepingu ülesütlemisel on Liisinguandjal õigus nõuda Liisinguese Liisinguvõtja valdusest välja, Liisinguese võõrandada omal  äranägemisel  ning  saadud  summa  arvelt  katta  Krediidi  jääk,  Liisingueseme  netohinna  finantseerimise  kulu, Käibemaks, Teenused, Kindlustusmaksete jääk, Liisingueseme võõrandamisel Liisinguandja  poolt tehtud kulutused (sh

Liisingueseme hindamise kulud, võõrandamiseks ettevalmistamise kulud ja võõrandamise kulud) ja muud Lepingust tulenevad Liisinguandja nõuded.  Kui Liisinguandja saab seoses Lepingu ülesütlemisega kahju, eelkõige kui Liisingueseme võõrandamisest saadud summast ei piisa kõikide nõuete tasumiseks, kohustub Liisinguvõtja hüvitama Liisinguandjale ka tekkinud kahju (s.h saamata jäänud tulu).

 1. Lepingu ülesütlemisel ei kuulu Liisinguandjale eelnevalt makstud Liisingumaksed ja muud summad Liisinguvõtjale tagastamisele ega muul viisil hüvitamisele. Lepingu ülesütlemisel loetakse kõigi tasumata Liisingumaksete ja muude nõuete tasumise tähtpäevad saabunuks.
 2. Lepingu  ülesütlemisel  tuleb Liisinguvõtjal Liisinguese  tagastada  vastavalt punktidele 8.2 ja 8.3  (sh  punkti  8.3

alapunktidele) ning tagastamisega viivitamisel kohaldatakse punkti 8.4.

 1. Kulutused,  millised  kaasnevad  Liisinguandjale  võlgnevuste  sissenõudmisega  või  Lepingu  ülesütlemisega  (sh Liisingueseme valduse tagasisaamiseks tehtavad kulud), kohustub Liisinguvõtja viivitamatult Liisinguandjale hüvitama.
 2. Kui Liisinguvõtja või mõne teise isiku tegevuse või tegevusetuse tõttu on Liisingueseme väärtus vähenenud rohkem

kui normaalse kasutamise korral, on Liisinguvõtja kohustatud Liisinguandja nõudmisel viima Liisingueseme seisukorda, milline vastab sarnasele varale tavaliselt esitatavatele nõuetele või hüvitama Liisinguandjale kulutused, mida viimane tegi Liisingueseme sellisesse seisukorda viimiseks.

 1. Liisinguandja võib öelda Lepingu üles enne Krediidi väljamaksmist, kui Liisinguvõtja majanduslik olukord on selliselt

halvenenud, et Krediidi tagastamine on ohustatud või kui Liisinguvõtja on esitanud teadlikult valeandmeid

eesmärgiga sõlmida Leping. See õigus kuulub Liisinguandjale ka juhul, kui Liisinguvõtja on muutunud maksejõuetuks enne Lepingu sõlmimist, kuid Liisinguandjale sai see asjaolu teatavaks alles pärast Lepingu jõustumist.

 

12.INFORMATSIOON NING RAHAPESU JA TERRORISMI RAHASTAMISE TÕKESTAMINE

 1. Pooled ei avalikusta kolmandatele isikutele informatsiooni Liisinguvõtja, Lepingu sõlmimise, selle tingimuste ja täitmise kohta ning võtavad tarvitusele kõik meetmed, vältimaks eelnimetatud informatsiooni sattumist kolmandate isikute kätte. Sellised piirangud ei laiene juhtudele, kus Pooled on õigusaktide järgi kohustatud vastavat informatsiooni avaldama, samuti informatsiooni avaldamisele Müüjale, Liisingueseme tagasiostjale, Liisingueseme  valdajale, Liisingueseme kasutajale, muudele isikutele seoses Poole vajadusega kaitsta oma õigusi, tagatise andjatele, turul tegutsevatele kindlustusandjatele ja kindlustusvahendajatele, finantsteenuse osutamise ja Lepingu täitmisega seotud isikutele (nt tõlke-, side-, trüki-, arhiivi- ja postiteenuse osutajad, rahvusvahelised kaardiorganisatsioonid, notarid), Liisinguandjaga samasse gruppi kuuluvatele isikutele (Liisinguandjaga samasse gruppi kuuluvaks isikuks on: Liisinguandja tütarettevõtjad; Liisinguandja emaettevõtja ja tema tütarettevõtjad; ja Liisinguandja emaettevõtja emaettevõtja ja tema tütarettevõtjad), maksehäireregistri pidajatele (nt Creditinfo  Eesti   AS),  riiklike  andmekogude  pidajatele,  Liisinguandjale  teenuseid  (nt  vara  tagastamine,  võlgade sissenõudmine)  osutavatele  isikutele  ning  Liisinguandja  koostööpartnerist  sõidukikütuse  müüjale,  kelle   kliendiks

 

 

Liisinguvõtja soovib saada. Kitsendus ei ole Poolele siduv, kui teine Pool ei ole kohaselt täitnud enda Lepingujärgseid

kohustusi.

 1. Kui Lepingust ei  tulene  teisiti,  esitatakse kõik Lepinguga seotud  teated kirjalikus,  elektroonilises  või  kirjalikku taasesitamist  võimaldavas  vormis. Teated saadetakse Lepingus märgitud või Poole poolt teatatud postiaadressile või e-posti aadressile. Teade loetakse teise Poole poolt kättesaaduks teate allkirja vastu edastamisest, teate postitamisest 3 tööpäeva möödumisel. E-posti teel saadetud teade loetakse teise Poole poolt kättesaaduks alates hetkest, mil teate saatnud Pool saab teiselt Poolelt kinnituse teate kättesaamise kohta, kuid mitte hiljem, kui kirja saatmisele järgneval tööpäeval.
 2. Liisinguandja võib nõuda, et Liisinguvõtja saadaks õiguslikku tähendust omavad  teated, taotlused  ja  avaldused

Lepingus toodud elektroonilise posti aadressilt.

 1. Liisinguvõtja kohustub Liisinguandjat teavitama viivitamatult mis tahes asjaoludest, mis võivad kaasa tuua Liisinguvõtja maksevõime halvenemise või tagatise väärtuse vähenemise.
 2. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks on Liisinguandjal õigus:
  1. Lepingu sõlmimisel või Lepingu täitmise käigus küsida Liisinguvõtjalt lisaandmeid Liisinguvõtja omanike ja tegelike kasusaajate kohta ning Liisinguvõtja majandustegevuse kohta, sh andmeid lepingupartnerite, käibe, sularaha- ja sularahata tehingute osakaalu, tehingute sageduse jms kohta;
  2. tehingus kasutatava raha või vara seadusliku päritolu selgitamiseks küsida Liisinguvõtjalt tehingu aluseks olevaid

dokumente (müügilepingud, töövõtulepingud, kauba saatelehed, tollidokumendid jms) ja andmeid tehingupartneri või tehinguga seotud muu isiku kohta. Kui Liisinguvõtja ei esita tehingus kasutatava raha või vara seaduslikku päritolu tõendavaid dokumente või kui esitatud andmete ja dokumentide põhjal tekib Liisinguandjal kahtlus, et tegemist võib olla ebaseaduslike tehingute või rahapesu või terrorismi rahastamisega, on Liisinguandjal õigus tehingu tegemisest keelduda või tagastada Liisinguvõtjale laekunud vahendid saatjale;

 1. kontrollida regulaarselt õigusest tulenevate hoolsusmeetmete täitmiseks kogutud teavet, sh Liisinguvõtja identimise aluseks olevate andmete õigsust ning nõuda Liisinguvõtjalt sellekohaste andmete ja dokumentide esitamist. Liisinguvõtjal on kohustus vajalikud dokumendid esitada ja anda asjakohast teavet;
 2. edastada Liisinguvõtja kohta kogutud andmeid (edaspidi Liisinguvõtja andmed) õigusaktis  sätestatud nõudeid

arvestades Liisinguandjaga samasse gruppi kuuluvatele juriidilistele isikutele, Liisinguvõtja makseid vahendavatele korrespondentpankadele ja maksevahendajatele või Liisinguvõtja tehinguga puutumises olevatele isikutele eesmärgiga täita rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevaid kohustusi ja selgitada Liisinguvõtja tehingutes kasutatava vara päritolu.

12.7. Liisinguvõtjal on kohustus Liisinguandjale punktis 12.4 nimetatud infot esitada.

 

13.KOHALDATAV SEADUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

 1. Lepingu sõlmimisel, täitmisel, lõpetamisel, lõppemisel ja kõigil muudel Lepinguga seonduvatel juhtudel juhinduvad

Pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

 1. Lepinguga seoses tekkivad vaidlused, mida Pooled ei suuda lahendada läbirääkimiste teel, lahendab  Harju Maakohus (kui seadusega ei ole sätestatud teisiti), lähtudes Eesti õigusest. Kui Liisinguvõtja on pärast Lepingu sõlmimist asunud elama välisriiki või on viinud sinna üle oma tegevus- või asukoha või kui tegevus- või asukoht ei ole hagi esitamise

ajal Liisinguandjale teada, siis lahendab vaidluse Harju Maakohus. Lepingust tuleneva nõude aegumistähtaeg on 5 aastat.

13.3 Vaidlusküsimuste lahendamisel juhinduvad Pooled Lepingu sõlmimise eesmärkidest ja sisust.

13.4. Liisingueseme seisukorda ja/või väärtust puudutava vaidluse korral küsivad Pooled vaidlusaluses küsimuses eksperdi

arvamuse. Kui Pooled ei saa eksperdi määramises kokkuleppele, nimetab kumbki Pool oma eksperdi, kes moodustavad ekspertide  komisjoni,  valides  ise  komisjoni  esimeheks  kolmanda  eksperdi.  Ekspertiisikulu  jagatakse  Liisinguvõtja  ja

Liisinguandja vahel vastavalt ekspertiisiakti järeldusele proportsionaalsetes osades, vastavalt Liisinguesemega seotud ja

Poole kanda jääva kulu maksumusega. Ekspertiisikulu peab kohustatud Pool tasuma 5 tööpäeva jooksul, arvates ekspertiisi järelduste valmimisest. Ekspertiisikulu tasutakse ekspertiisi teostajale või teisele Poolele, kui viimane on eelnevalt tasunud

ekspertiisikulu.

 

14.LEPINGU MUUTMINE JA OSALINE KEHTETUS

 1. Lepingut võib muuta ainult Poolte kirjalikul või mõlemapoolselt digitaalselt allkirjastatud kokkuleppel, millele kirjutavad alla mõlema Poole esindajad ja mis hakkab kehtima selle allakirjutamise päevast alates, kui Pooled ei lepi kokku teisiti. 14.1.1. Liisinguvõtja aktsepteerib Lepingu muutmisel Liisinguandja esindaja tiražeeritud (sh  skaneeritud või kopeeritud) allkirja võrdselt Liisinguandja omakäelise allkirjaga ja Pooled annavad Liisinguandja  tiražeeritud allkirjale Liisinguandja volitatud esindaja omakäelise allkirjaga võrdse õigusjõu.
 2. Kui mingi Lepingu punkt osutub Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega vastuolus olevaks, ei mõjuta see Lepingu

teiste punktide kehtivust.

 

 

15.LEPINGU VALUUTA

15.1. Liisingumaksete ja muude Lepingu alusel tasumisele kuuluvate summade arvutamise aluseks on Lepingu valuuta. Poolte kokkuleppel tasub Liisinguvõtja Liisingumakseid ja muid Lepingu alusel tasumisele kuuluvaid summasid Makse valuutas. Kui Makse valuuta erineb Lepingu valuutast, siis kannab kõik konverteerimisega seotud kulud vastavalt kehtivale vahetuskursile Liisinguvõtja.

 

16.POOLTE KINNITUSED

 1. Lepingu omakäelise või digitaalse allkirjastamisega kinnitab Pool ja Poole nimel allakirjutav isik, et:
  1. tema ja tema poolt allakirjutav isik on täielikult õigus- ja teovõimeline, ta on volitatud Lepingut alla kirjutama ja et ei ole piiranguid, mis on või võivad olla takistuseks Lepingu sõlmimisel või olla aluseks Lepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks

või tühistamiseks;

 1. tema vastu ei ole esitatud ega olda tema teada esitamas pankrotiavaldust, hagiavaldust, pretensioone või muid nõudmisi, mille rahuldamine mõjutaks Poole võimet

täita Lepinguga võetud kohustusi;

 1. tema suhtes ei kehti mitte mingisugust eelnevat kohtu- või muu selleks pädeva organi otsust, mis mõjutaks oluliselt Poole võimet täita Lepinguga endale võetud kohustusi;
 2. Poole suhtes ei ole ühegi õigusaktiga seatud piirangut sõlmida Lepingut;
 3. Poolel ei ole keelatud mistahes viisil vallata, kasutada ja käsutada Liisinguesemega sama liiki asju; ja
 4. Lepingu sõlmimine ei ole vastuolus Poole tegevust reguleeriva mistahes dokumendiga.
 5. Pooled avaldavad, et Leping on nende vaba tahte väljenduseks ja et Lepingus on ette nähtud kõik Lepingu tingimused. Enne Lepingu sõlmimist Poolte vahel tehtud kokkuleppeid ja tahteavaldusi ei loeta Lepingu osaks, kui Pooled ei ole Lepingus teisiti kokku leppinud.

 

17.LEPINGU JÕUSTUMINE

 1. Leping jõustub Oluliste tingimuste ja Liisinglepingu Poolte või Poolte esindajate mõlemapoolsel  omakäelisel või digitaalsel allakirjutamisel.