Privaatsustingimused ja küpsised

Auto 100 Rent OÜ PRIVAATSUSTINGIMUSED (25. Mai 2018)

Käesolevad privaatsustingimused (tingimused) informeerivad andmesubjekti Auto 100 Rent OÜ (registrikood 10694908).andmetöötluse põhimõtetest ning andmesubjekti õigustest oma isikuandmete töötlemisel.

Auto 100 Rent OÜ töötleb andmesubjekti andmeid alati seaduses sätestatud alusel, milleks peamiselt on leping Auto 100 Rent OÜ ja andmesubjekti vahel, õigustatud huvi või andmesubjekti nõusolek. Auto 100 Rent OÜ tagab andmesubjektile piisava teabe andmete töötlemise aluste ja ulatuse kohta. Isikuandmeid töödeldakse ulatuses, mis on piiratud töötlemise õigusliku alusega ning minimaalselt vajalik töötlemise eesmärgi saavutamiseks.

Auto 100 Rent OÜ seab eesmärgiks töödeldavate isikuandmete korrektsuse ning läbipaistvuse. Nende eesmärkide tagamiseks on andmesubjektil alati õigus kontrollida töödeldavaid andmeid ning neid vajadusel parandada. Isikuandmete kaitsega seonduvate küsimustele ning pöördumistele vastavad Auto 100 Rent OÜ klienditeenindajad meie müügisalongides või veebis avaldatud telefoninumbritel. Eelistatult palume isikuandmete töötlemisega seonduvates küsimustes ühendust võtta spetsiaalsel e-maili aadressil info@auto100rent.ee.

Auto 100 Rent OÜ kuulub Semler Gruppen A/S kontserni. Teiega sõlmitud lepingute täitmiseks ning pakutava kogemuse parandamiseks võib olla vajalik isikuandmete töötlemine Semler Grupp A/S kontserni poolt. Nendel eesmärkidel on Auto 100 Rent OÜ-l õigus edastada isikuandmeid järgmistele Auto 100 Rent OÜ-ga samasse kontserni kuuluvatele isikutele: AUTO 100 TALLINN AS (registrikood 11591048), Auto 100 Latvijas Filiale (Registrikood 50203016671), SKO Motors OÜ (registrikood 12458158), AS Adole Invest (registrikood 10963053), Semler Baltic OÜ (registrikood 12751289), Auto 100 AS (registrikood 11127264).

Milliseid isikuandmeid Auto 100 Rent OÜ kogub?

Broneerimisteave: Autorenditeenuseid broneerides küsime sinu nime, postiaadressi, telefoninumbrit ja meiliaadressi. See aitab meil sinu broneeringut töödelda, et saaksime sinu päringuga seotud võimalike probleemide korral sinuga ühendust võtta või saata sulle elektroonilise kinnituse kehtivate hinnapakkumiste või tehtud broneeringute kohta. Kui tasud autorendi eest broneerimise ajal, palutakse sul sisestada oma maksekaardi liik, number ja aegumispäev, et võimaldada meil saada sinult makse.

IP-aadress: Meie lehe külastamisel säilitame sinu IP-aadressi. See võimaldab tuvastada vaid sinu ISP (internetiteenuse pakkuja) ega sisalda mingit teavet sinu, kui isiku kohta. Kasutame seda teavet, et mõista, kust pärineb meie lehel toimuv tegevus.

Küpsised: Meie veebileht kasutab küpsiseid. Küpsised on krüptitud tekstistringid, mille veebileht salvestab kasutaja arvutisse. Küpsised võimaldavad meil oma veebilehte ja pakkumisi kohandada vastavalt sinu vajadustele ning kokkuvõttes võimaldada sulle paremat veebikogemust. Lisaks kasutatakse küpsiseid, et mõõta meie veebilehe lehekülgede kasutamist, et aidata meil muuta oma teavet sinu vajadustele sobivamaks ja sulle kergemini ligipääsetavaks. Meie kasutatavate küpsiste tüübid on tuntud kui seansiküpsised ja püsiküpsised.

Seansiküpsised on ajutised ning kustutatakse automaatselt, kui lahkud meie veebilehelt. Püsiküpsised jäävad sinu arvuti kõvakettale, kuni sa need kustutad. Me ei kasuta küpsiseid, et koguda teavet sinu külastustest teistele veebilehtedele, samuti mitte selleks, et tuvastada sinu isikuandmeid lisaks neile, mille sa oled meile avaldanud vabatahtlikult meie veebilehel. Küpsised ei riku ega kahjusta sinu arvutit, programme ega arvutifaile.

Auto 100 Rent OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Auto 100 Rent OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Auto 100 Rent OÜ töötleb isikuandmeid käesolevate tingimuste alusel vastutava töötlejana, peamiselt meie toodete ja teenuste müügil ning müügiks pakkumisel. Auto 100 Rent OÜ võib isikuandmeid töödelda ka teiste isikute volitatud töötlejana (nt müüdavate toodete ja teenuste tootjate, liisingu- või kindlustusteenuse pakkuja esindajana). Teiste vastutavate töötlejate poolt kontrollitavale isikuandmete töötlemisele võivad rakenduda vastavate vastutavate töötlejate privaatsustingimused, millega soovitame eraldi tutvuda.

Auto 100 Rent OÜ töötleb vastutava töötlejana andmesubjektiga sõlmitud lepingu alusel isiku andmeid, mis on vajalikud andmesubjektiga sõlmitava lepingu ettevalmistamiseks, lepingupartneri identifitseerimiseks, lepingu ja lepingust tulenevate lisakohustuste (nt müügigarantii, järelgarantii, tagasikutsumised) vastastikuseks täitmiseks, riiklike ametkondadega suhtlemiseks Auto 100 Rent OÜ juriidiliste kohustuste täitmiseks (sh nt Maanteeametiga) ning õiguslike küsimuste ja vaidluste lahendamiseks. Selle raames töötleme ennekõike järgmisi andmeid: kliendi ja tema esindaja nimi, isikukood, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, andmed sõiduki ja sellega seotud teenuste ja vastavate kohustuste täitmise kohta.

Auto100 AS töötleb vastutava töötlejana õigustatud huvi alusel isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

Kliendibaasi hoidmiseks ja analüüsimiseks, et analüüsi tulemuste abil parendada teenuste ja kaupade valikut ning teha kliendile paremaid pakkumisi;

Kliendirahulolu uuringu teostamiseks kliendirahulolu uuringut korraldavale ettevõttele ;

Auto 100 Rent OÜ reklaam- ja infomaterjalide edastamiseks posti või e-posti teel (otseturustus).

Sellel eesmärgil töötleme ennekõike järgmisi isikuandmeid: kliendi ja tema esindaja nimi, isikukood, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, andmed sõiduki ja sellega seotud teenuste kohta.

Auto 100 Rent OÜ arendab pidevalt oma kaupade ning teenuste pakkumist. Andmesubjektidele pakutavate teenuste kvaliteedi tõstmiseks ja kogemuse parandamiseks on Auto 100 Rent OÜ-l õigus hakata töötlema ka teisi isikuandmeid lisaks käesolevates tingimustes Samadel põhjustel võib Auto 100 Rent OÜ-l tekkida vajadus töödelda andmeid ka muudel kui käesolevatest tingimustes sätestatud eesmärkidel. Käesolevas punktis märgitud vajaduse tekkimisel hindab Auto 100 Rent OÜ vastava töötlemise õiguspärasust, tagab andmesubjektide informeerituse vastavast töötlemisest ning seonduvatest õigustest vastavalt õigusaktide nõuetele.

Auto 100 Rent OÜ tagab, et kõik isikud, kellele Auto 100 Rent OÜ edastab punkti 9 alusel isikuandmeid nende töötlemiseks vastutava töötlejana, töötlevad isikuandmeid rangelt vastavalt Auto 100 Rent OÜ juhistele, isikuandmete töötlemise õigusliku alusega piiratud ulatuses, eesmärgipäraselt, minimaalses vajalikus ulatuses ning muul viisil kooskõlas kehtiva andmekaitseõigusega.

Auto 100 Rent OÜ säilitab andmesubjekti isikuandmeid kuni nende töötlemise eesmärgi saavutamise või töötlemise aluse äralangemiseni. Auto 100 Rent OÜ ei säilita andmeid ühelgi juhul kauem kui õigusaktides sätestatud tähtaegade lõppemiseni või senikaua, kuni see on vajalik tulevikus tekkida võivate pretensioonide ja õigusvaidluste lahendamiseks. Auto 100 Rent OÜ säilitab isikuandmeid kauem kui 10 aastat üksnes vastava õigusliku alusel või õigustatud huvi esinemisel.

Andmesubjektil on Auto 100 Rent OÜ suhtes järgmised õigused, arvestades andmekaitseõigusest ja tingimustest tulenevaid piiranguid nende õiguste teostamisel:

õigus saada teavet oma isikuandmete kohta, mida töödeldakse;

õigus isikuandmete parandamisele juhul, kui isikuandmed on ebaõiged;

õigus nõuda isikuandmete kustutamist;

õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;

õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele;

õigus saada teavet isikuandmete ülekandmise õiguse kohta;

õigus keelduda edaspidisest andmetöötlusest.

Punktis 12 märgitud õiguste teostamiseks palub Auto 100 Rent OÜ pöörduda punktis 3 märgitud kontaktide poole. Samadel kontaktidel palume pöörduda küsimustega, mis puudutavad isikuandmete töötlemist Auto 100 Rent OÜ poolt isikuandmete töötlemiseks volitatud kolmandate isikute poolt.

Juhul, kui andmesubjekt on keeldunud isikuandmete töötlemisest, isikuandmete edastamisest või nõudnud isikuandmete töötlemise piiramist või isikuandmete kustutamist, võib osutuda võimatuks Auto 100 Rent OÜ poolt andmesubjektile lepingujärgse teenuse osutamine. Sellisel juhul on Auto 100 Rent OÜ -l õigus keelduda lepingust tulenevate kohustuste täitmisest ning teenuste osutamisest ja/või lõpetada ühepoolselt Auto 100 Rent OÜ ja andmesubjekti vahel sõlmitud leping.

Kliendil on ka õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule, kui Klient leiab, et Auto 100 Rent OÜ töötleb tema isikuandmeid ebaseaduslikult või muul viisil õigusi rikkudes.

Käesolevad tingimused kehtivad alates 25. mai 2018. Auto 100 Rent OÜ võib tingimusi muuta uue tingimuste tervikversiooni kehtestamise kaudu.

 

Küpsisepoliitika lehekülg

Auto 100 Rent OÜ veebileht kasutab küpsiseid. Küpsis on väike, sinu brauseri salvestatav tekstifail, mis võimaldab sellel säilitada infot, mis liigub veebilehtede ja brauseriseansside vahel. Auto 100 Rent OÜ kasutab esimese isiku küpsiseid, mida loob ja kasutab Auto 100 Rent OÜ veebileht, ja mõnda Kolmanda isiku küpsist, mis on meie lehel loodud kolmanda isiku poolt. Need võimaldavad meil salvestada iga osa sinu broneeringust, kui liigud leheküljel, salvestada sinu kliendiandmeid ja kuvada sobivat sisu vastavalt sinu valikutele ja teekonnale. Need aitavad meil ka mõista kasutaja käitumist meie leheküljel, mis tähendab, et saame kogemuse sinu jaoks paremaks muuta.

Küpsised saavad salvestada vaid teksti, mis on alati anonüümne ja enamasti krüptitud. Auto 100 Rent OÜ ei salvesta küpsisesse kunagi sinu isikuandmeid.