Üldtingimused

1. ÜLDSÄTTED

 • Rendilepingule alla kirjutades kinnitab rentnik, et on lepingul toodud tingimustest ning allpool toodud üldtingimustest täielikult aru saanud ning nendega nõustunud.
 • Rendilepingule alla kirjutades annab rentnik Auto 100 Rent OÜ-le õiguse debiteerida kõik lepingust tulenevad tasud ja lisatasud rentniku krediitkaardilt, deebetkaardilt ja/või maha arvata deposiidist.

2. VAJALIKUD DOKUMENDID

 • Sõiduki rentimisel tuleb esitada kehtiv juhiluba ja isikut tõendav dokument (st ID-kaart või pass).
 • Kui juhiluba on välja antud väljaspool Euroopa Liidu (EL) riike, võib lisaks juhiloale vajalik olla ka rahvusvaheline juhiluba (International Driving Permit).
 • Sõidukit võib juhtida vaid rendilepingule kantud isik, st rendileping kehtib volitusena.
 • Rendilepingule saab lisada täiendava(d) juhi(d).
 • Rendilepingule kantavad juhid peavad rendilepingu sõlmimisel olema vähemalt 21-aastased ning vähemalt 2-aastase sõidustaažiga.

3. RENDIHINNAD

 • Rendihinnad on eurodes, sisaldavad käibemaksu, läbisõitu vastavalt valitud perioodile, korraliste hoolduste, liiklus- ning kaskokindlustuse ning 24 tundi autoabi teenuse maksumust.
 • Rendihinnad ei sisalda kütuse maksumust.
 • Rendihinnad arvestatakse vastavalt rendiperioodile, st pikemale perioodile vastab soodsam päevahind ja vastupidi. Kui algselt kokku lepitud rendiperiood lüheneb, arvestatakse rendihinnad ümber vastavalt tegelikule rendiperioodile.

4. KINDLUSTUSED

 • Rendihinnad sisaldavad kohustusliku liikluskindlustuse maksumust.
 • Rendihinnad sisaldavad kaskokindlustuse maksumust (rentniku omavastutus sõltuvalt sõidukist on 600 - 2000 €)
 • Sõiduki varguse puhul on rentniku omavastutus sõltuvalt sõidukist 15% - 20% sõiduki kindlustusväärtusest, tingimusel, et rentnik tagastab rendileandjale nii sõiduki võtmed kui ka dokumendid. Kui sõiduk on varastatud koos võtmete ja/või dokumentidega, on rentniku vastutus 100% sõiduki kindlustusväärtusest.
 • Omavastutust rakendatakse iga kindlustusjuhtumi suhtes. Erinevate tegude või sündmuste tagajärjel tekkinud kahjud loetakse erinevateks kindlustusjuhtumiteks
 • Sõiduki rehvid ja veljed ei ole kindlustatud ning nende eest kannab rentnik täielikku materiaalset vastutust (näiteks rehvi või velje purunemine vms)
 • Sõiduki võtmed ja dokumendid ei ole kindlustatud ning nende eest kannab rentnik täielikku materiaalset vastutust (näiteks võtmete/dokumentide kadumine, hävimine vms)
 • Rentniku või kolmanda isiku poolt tekitatud kahjujuhtumi korral ei kuulu Sõiduki remondis viibimise ajal Asendusauto rendihinna sisse, kui ei ole Rendilepingul vastavat märget.

5. MAKSETINGIMUSED

 • Eeldatav rendisumma (sh valitud lisateenused) tasutakse ettemaksuna enne rendiperioodi algust, kuid lõplik arveldamine toimub rendiperioodi lõppedes.
 • Tasuda on võimalik krediitkaardiga, deebetkaardiga, pangaülekandega (arve alusel).
 • Sõiduki ennetähtaegsel tagastamisel ette makstud rendisummat ei tagastata.
 • Kui sõiduki edasine kasutus on takistatud tulenevalt rentniku tegevusest, ei kuulu ette makstud rendisummad ühelgi juhul tagastamisele
 • Lisa renditunni maksumus on 25 - 50 €/ tund olenevalt sõidukist. Kui rendi algus- ja lõppkellaaeg erinevad üle 3,5 tunni, lisandub ühe rendipäeva maksumus.
 • Auto 100 Rent OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Auto 100 Rent OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

6. TAGATISRAHA / DEPOSIIT

 • Rentnik peab sõiduki rentimisel tasuma deposiidi eelnevalt esitatud arve alusel või esitama tema nimele väljastatud ning piisava limiidiga pangakaardi (krediitkaart või sobiv deebetkaart, st Visa, MasterCard) 
 • Kui Rentnik ei ole tasunud deposiiti arve alusel, siis enne rendiperioodi algust broneeritakse rentniku pangakaardilt deposiit/tagatis, mille suurus on üldjuhul 600 - 2000 €. Auto 100 Rent jätab endale õiguse nõuda vajadusel ka suuremat deposiiti/tagatist olenevalt kasutajast või kasutamise piirkonnast. Teatud juhtudel aktsepteerime deposiidina/tagatisena garantiikirja.
 • Deposiiti/tagatist kasutatakse võimalike tulevaste kahjude ja/või arvelduste katteks ning tagastatakse või tasaarveldatakse rendiperioodi lõppedes.
 • Deposiit/tagatis tagastatakse/vabastatakse pretensioonide puudumisel üldjuhul 7 päeva jooksul. Deposiidi/tagatise vabastamiseks tehakse tehing summas 0,01 € (üks euro sent).
 • Auto 100 Rent ei aktsepteeri deposiite/tagatisi sularahas

7. RENDIPERIOOD

Rendiperioode arvestatakse järgmiselt:

 • Päev = 24 tundi
 • Nädal = 7 päeva
 • Kuu = 30 päeva

8. SÕIDUKI SEISUKORD

 • Sõiduk antakse rentnikule üle täis kütusepaagiga, puhtana ning tehniliselt korras seisus.
 • Sõiduki üleandmisel tehakse sõidukist pildid fikseerimaks sõiduki seisukord. Vigastused märgitakse ühtlasi ka koostatud lepingule. Sõiduki vastuvõtmisega ja lepingu alla kirjutamisega nõustub rentnik sõiduki seisukorraga.
 • Sõiduki tagastamisel fikseeritakse sõiduki seisukord piltidega sõidukist sarnaselt väljastamisel tehtuga.
 • Võimalikud uued vigastused tuvastatakse piltide võrdlemisel ning sõiduki tagastamisel.
 • Sõiduki tagastamisel peab kütusepaak olema täis, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
 • Sõiduki tagastamisel peab sõiduki salong olema puhas, kuid sõiduki välipesu ning kuivpuhastus (tolmuimejaga) kuulub rendihinna sisse.

9. LÄBISÕIDUPIIRANG

 • Rendihinnad sisaldavad läbisõitu vastavalt pakkumises ja/või lepingus toodud kilometraažile.
 • Läbisõidupiirangu ületamisel rakendatakse lisatasu vastavalt lepingus märgitud tariifile.
 • Soovi korral on võimalik valida topelt läbisõiduga leping.

10. RENTNIKU ÕIGUSED

 • Kui Rentnik ei nõustu Rendileandja poolt esitatud nõude või selle suurusega , on tal õigus esitada kohtusse hagi 30 päeva jooksul alates nõude kätte saamise päevast. Hagi tähtaegset esitamata jätmist tõlgendatakse nõudega nõustumisena täies ulatuses ja Rentniku hilisemaid pretensioone ei arvestata.
 • Olukorras kus rentnik kasutab enda õigust tagastada auto pesemata, on Rendileandjal õigus esitada Rentnikule seitsmekümne kahe (72) tunni jooksul pärast sõiduki tagastamist pretensioone auto vigastuste kohta.

11. RENTNIKU KOHUSTUSED

 • Renditasu mittetähtaegsel tasumisel on Rentnik kohustatud tasuma viivist 0,5% päevas tasumata summalt.
 • Rentnik on kohustatud Sõiduki üle vaatama enne kasutusse võtmist, veenduma selle sobilikkuses ja korrasolekus. Allkiri lepingul tähendab pretensioonide puudumist.
 • Rentnik kohustub Sõidukit kasutama vastavalt valmistajatehase juhendile ja headele tavadele.
 • Rentnik on kohustatud hoolitsema Sõiduki eest heaperemehelikult ja kõrvaldama tekkinud puudused VÕS § 345 lg. 1 toodud tingimustel (kandma kulu).
 • Sõidukiga ei ole lubatud sõita mistahes ringrajal, osaleda mistahes võistlustel, rallidel, katsetel vms. Samuti ei ole lubatud sõiduki kasutamine õppesõidu, tasulise reisijate veo, ohtlike ainete, elusloomade veo vms eesmärgil Vastasel korral on Rendileandjal õigus Rentnikult nõuda leppetrahvi 1000.- EUR ja tekitatud kahjude hüvitamist.
 • Sõidukiga ei ole lubatud sõita katteta teedel (va ametlikud kruusateed) või teedel, mille pinnas või seisund võib ohustada sõiduki velgi, rehve, keremehhanisme ja/või -detaile.
 • Rentnik on kohustatud Sõidukit mitte andma kolmandale isikule kasutamiseks v.a. teisele juhile, kes on märgitud käesoleval lepingul.
 • Rentnik või teine juht on kohustatud veenduma enne igat sõitu Sõiduki tehnilises korrasolekus ning jälgima sõiduki tehnoseisundit sõidu ajal. Tehnilise rikke esinemisel sõitmise katkestama vea kõrvaldamiseni. Rentnikul on kohustus kontrollida õlide ja muude vedelike olemasolu süsteemides. Juhul, kui sõidukile tekkinud vigastus on tingitud õlide või muude vedelike vähesusest või puudumisest süsteemis, kannab kõik sõiduki remontimisega seotud kulud rentnik.
 • Rentnik on kohustatud Sõidukit tankima üksnes kvaliteetse ja sõidukile ette nähtud mootorikütusega. Ebakvaliteetsest kütusest tekkinud kahjud kannab Rentnik.
 • Rentnik on kohustatud tegema kõik, et vältida Rendileandjale ja kolmandatele isikutele kahju tekkimist.
 • Rentnikul ei ole lubatud sõidukit hüljata.
 • Liiklusõnnetuse, varguse, vandalismi jms. juhtumi korral on Rentnik kohustatud viivitamatult teavitama Rendileandjat juhtunust. Kui tegemist on olukorraga, kus Rentnikul tekib seadusest tulenev kohustus teavitada juhtunust päästeametit või politseid, on rentnik kohustatud seda tegema.
 • Rentnik on kohustatud tagastama Sõiduki lepingul märgitud rendiperioodi lõppemisel kokkulepitud kohas ettenähtud ajal. Sõidukit ei tohi hüljata.
 • Kahju tekkimisel Rendileandjale ja/või kolmandatele isikutele või dokumentide või esemete kadumisel on Rentnik ja teine juht kohustatud hiljemalt 24 tunni möödumisel esitama Rendileandjale kirjaliku seletuse juhtunu kohta. Kui puudub muu võimalus kirjaliku seletuse andmiseks, võib seda esitada Rendileandjale ka lepingul toodud e-maili aadressile, varustades seletuse digitaalallkirjaga.
 • Kui Sõiduki salong vajab tagastamisel keemilist puhastust, tuleb Rentnikul tasuta keemilise puhastuse eest 200.- EUR.
 • Rentnik kohustub Rendileandja nõudmisel koheselt tasuma kõik käesolevast lepingust tulenevad mistahes rahalised nõuded ja kohustused. Rahaliste nõuete kohest täitmist ei peata ega takista väärteo-, kriminaalasja-, ega kindlustusjuhtumi menetlemine. Ühegi kahju maksmine ei vabasta Rentniku renditasu maksmisest nende päevade eest, millal kahju suurust selgitati ja taastati kahju tekkimisele eelnenud olukord.


12. RENTNIKU VASTUTUS

 • Liiklusõnnetusest või kolmanda isiku õigusvastasest käitumisest tekkinud kahjud kannab Rentnik ulatuses, mida ei kanna kindlustus (s.h. omavastutuse määra). Omavastutuse summa on märgitud rendilepingule. Kui kindlustusfirma keeldub kindlustushüvitise väljamaksmisest või kui kahjujuhtum ei ole kindlustusjuhtum, kohustub Rentnik hüvitama Rendifirmale kõik tekkinud kahjud.
 • Rentnik vastutab täielikult kõikide Sõidukist kadunud või vahetatud detailide ja lisavarustuse eest.
 • Sõiduki kahjustamisel enda või kolmandate isikute poolt kannab kahju Rentnik.
 • Kui Rentnik või teine juht on oma teoga (tegevuse või tegevusetusega) põhjustanud kahju Rendileandjale või kolmandale isikule tahtlikult, kannab Rentnik kahju täielikult.
 • Rentnik kannab kahju täielikult, mis on tekitatud kui Sõidukit on juhitud alkoholijoobes või selle tarvitamise tunnustel, väsimusseisundis või mõne narkootilise aine mõju all.
 • Kui Rentnik annab Sõiduki üle kolmandale isikule, kannab Rentnik täielikult Rendileandjale või kolmandatele isikutele tekitatud kahju.
 • Kui Sõiduk on varastatud, ärandatud või röövitud, on Rentniku omavastutus 20% renditud Sõiduki täisväärtusest pluss kahe kuu renditasu, kui Rentnik tagastab Rendileandjale Sõiduki dokumendid, võtmed ja signalisatsioonipuldi. Kui Rentnik antud punktis nimetatud juhul Sõiduki dokumente, signalisatsioonipulti ja võtmeid Rendileandjale ei tagasta, on Rentnik vastutav Sõiduki täisväärtuse ulatuses ja kohustub hüvitama Rendileandjale tekitatud kahjud. Kui Sõiduk on väljunud Rentniku valdusest kelmuse teel, on Rentnik vastutav Rendileandja ees Sõiduki täisväärtuse pluss kahe kuu renditasu ulatuses.
 • Sõidukile tekkinud vigastuste kõrvaldamiseks (remondiks) kulutatud aja eest on Rentnik kohustatud tasuma renti arvestusega 1 päev remonti = 1 päev Sõiduki kasutamist, kuid mitte rohkem kui 30 päeva eest.
 • Sõiduki hülgamisel tasub Rentnik Rendileandjale leppetrahvi Sõiduki soetusmaksumuse ulatuses.

13. TRAHVID

 • Kolmandate isikute nõuete puhul kohustub rentnik tasuma leppetrahvi 15 €, millele lisandub kolmanda isiku nõue (näiteks parkimistrahv, kiiruskaamera trahv jne)
 • Puuduva kütuse puhul kohustub rentnik tasuma leppetrahvi 15 €, millele lisandub puuduva kütuse maksumus
 • Võtmehoidja kaotamisel kohustub rentnik tasuma leppetrahvi 25 €
 • Sõiduki salongi põhjaliku puhastuse eest (sealhulgas prügikoristamine) kohustub rentnik tasuma 60 €, sõiduki salongi keemilise puhastuse eest kohustub rentnik tasuma 200 €
 • Puuduva sõidukivarustuse või lisavarustuse eest kohustub rentnik tasuma leppetrahvi 100 €, millele lisanduvad puuduva varustuse asendamiseks tehtavad kulutused vastavalt autoesinduse hinnakirjadele.
 • Sõiduki dokumentide kadumisel/hävimisel kohustub rentnik tasuma leppetrahvi 100 €, millele lisandub riigilõiv vastavalt kehtivatele õigusaktidele
 • Sõiduki võtme(te) kadumisel/hävimisel kohustub rentnik tasuma leppetrahvi 100 €, millele lisanduvad kõik võtme(te) asendamiseks tehtavad kulutused vastavalt autoesinduse hinnakirjadele
 • Sõidukis suitsetamise ja/või alkoholi/uimastite tarbimise keelu rikkumise korral kohustub rentnik tasuma leppetrahvi 300 €
 • Sõiduki mittetähtaegsel tagastamisel kohustub rentnik viivitatud aja eest tasuma renti kolm (3) korda kõrgema tariifi alusel, kuid mitte vähem, kui kahe päeva renditasu tavahinnakirja alusel. Lisaks kohustub rentnik rendileandjale hüvitama hilinemisest tingitud majandusliku kahju
 • Sõiduki mittesihtotstarbelise ja/või mitteheaperemeheliku kasutamise korral (st juhul, kui rentnik ei kasuta sõidukit vastavalt valmistajatehase juhendile ja/või headele tavadele) kohustub rentnik tasuma leppetrahvi 1000 €, millele lisanduvad kõik sõiduki rendieelse olukorra taastamiseks tehtavad kulutused.
 • Sõiduki edasi andmisel selleks lepinguliselt mitte volitatud isikule, kohustub rentnik tasuma leppetrahvi 500 €
 • Sõiduki kasutamisel väljaspool lepingus märgitud piirkonda, ilma Auto 100 Rent OÜ kirjaliku loata, katkeb rendileping viivitamatult ning rentnik kohustub tasuma leppetrahvi 1000 €, millele lisanduvad kõik sõiduki tagastamiseks tehtavad kulutused.
 • Sõiduki ja/või võtmete jätmisel eelneva kokkuleppeta selleks mitte määratud asukohta, kohustub rentnik tasuma leppetrahvi 100 €, millele lisanduvad kõik sõiduki ja/või võtmete tagastamiseks tehtavad kulutused.

 


14. RENDILEANDJA KOHUSTUSED

 • Rendileandja kohustub Sõiduki rentnikule üle andma lepingul märgitud kohas ja ajal.
 • Rendileandja kohustub täitma lepingut heas usus.


15. RENDILEANDJA ÕIGUSED

 • Rendileandjal on õigus kontrollida Sõiduki seisundit ja selle korrashoidu.
 • Rendileandjal on õigus jälgida sõiduki liikumist ja kasutust sõidukisse paigaldatud jälgimisseadme abil.
 • Rendileandja määrab Sõiduki remondi koha, tingimused ja ulatuse, sõltumata Sõiduki asukohast.
 • Rendileandjal on õigus loobuda Sõiduki rentimisest, lõpetada Rendileping ja nõuda Sõiduki kohest tagastamist, kui Rentnik või teine juht äratab kahtlust, rikub Rendilepingu tingimusi, ei tule toime Rendisõiduki ekspluatatsiooniga, on esitanud Rendilepingu sõlmimisel valeandmeid, kasutab Sõidukit pahatahtlikul eesmärgil, on Rendileandjat eksitanud või ilmnevad muud asjaolud, mis võivad ohtu seada Sõiduki või Rendileandja huvid.
 • Sõiduki rikkest tingitud ja muud kahjud (avarii, liiklusõnnetus, reisi ära jäämine või katkemine, töö või muude kohustuste täitmata jätmisest tulenev kahju Rentniku või teise juhi ja kolmanda isiku vahel) ei kuulu kandmisele Rendileandja poolt. Need kulud jäävad Rentniku enda kanda ja see on rendirisk.

 

16. ANDMETE TÖÖTLEMINE

 • Rentnik nõustub tema poolt Auto 100 Rent OÜ-le avaldatud järgmiste isikuandmete: nimi, isikukood, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ning summa, edastamisega Krediidiinfo AS-ile ning lubab loetletud andmete töötlemist krediidiotsuse langetamisel Krediidiinfo AS-i hallatavas maksehäireregistris.
 • Krediidiinfo AS-ile Rentniku andmete edastamise õigus tekib, kui Rentnikul on täitmata käesolevast lepingust tulenev rahaline kohustus.

 

Broneerimistingimused

 

1. TINGIMUSTE KEHTIVUS

 • Käesolevad broneerimistingimused reguleerivad kliendi ja veebilehe https://auto100rent.ee/et haldaja Auto 100 Rent OÜ vahelisi suhteid sõiduki broneerimisel.
 • Sõiduki broneerimisel https://auto100rent.ee/et veebilehel kinnitab klient, et on käesolevatest broneerimistingimustest ning rendi üldtingimustest täielikult aru saanud ning nõustunud nendega

2. SÕIDUKITE SAADAVUS

 • Broneeringuid võetakse vastu konkreetsele sõidukile, kuid ebasoodsate asjaolude korral võidakse konkreetne sõiduk ette teatamata asendada samaväärse muu sõidukiga, st konkreetse sõiduki saadavus ei ole ühelgi ajahetkel garanteeritud.
 • Ebasoodsateks asjaoludeks on näiteks, kuid mitte ainult broneeringute kattuvus, sõiduki tehniline rike, sõiduki hävimine, sõiduki tagastamise hilinemine vms.
 • Sõiduki asendamisel Auto 100 Rent OÜ algatusel kliendi jaoks hind ei muutu.
 • Auto 100 Rent OÜ teeb endast kõik oleneva, et tagada broneeritud sõiduki saadavus.

3. BRONEERIMINE JA TASUMINE

 • Broneeringu kinnitamiseks on vajalik broneeringu täielik ettemakse.
 • Hinnad on eurodes.
 • Broneeringu eest on võimalik tasuda ka pangaülekandega ettemaksu arve alusel
 • Broneeringu kinnitamisel saadetakse broneeringus märgitud kliendi e-posti aadressile vastav e-mail koos broneeringu kinnitusega. Erandjuhtudel võidakse broneering kinnitada ka telefoni teel või e-kirja teel
 • Broneeringud kinnitatakse tööpäevadel üldjuhul 24 tunni jooksul
 • Kui broneerimise hetke ning broneeringu alguse vahele jääb vähem kui 24 tundi, siis palume enne broneerimist sõiduki saadavus ning broneerimise võimalused üle täpsustada telefoni teel +372 683 7020. Vastasel juhul ei pruugi olla võimalik antud broneeringut osaliselt või täielikult täita

4. BRONEERINGU MUUTMINE

 • Broneeringu muutmine on lubatud kuni 72 tundi enne broneeringu algust.
 • Broneeringu muutmine kuni 72 tundi enne broneeringu algust on tasuta, kuid broneeringu maksumus võib muutuda vastavalt tehtud muudatustele.
 • Broneeringu muutmiseks tuleb saata e-mail aadressile info@auto100rent.ee

5. BRONEERINGU TÜHISTAMINE

 • Broneeringu tühistamine on lubatud kuni 72 tundi enne broneeringu algust.
 • Broneeringu tühistamiseks tuleb saata e-mail aadressile info@auto100rent.ee
 • Broneeringu tühistamisel vähemalt 72 tundi enne broneeringu algust on tühistamistasu 25% broneeringu maksumusest, kuid mitte vähem kui ühe päeva renditasu
 • Broneeringu tühistamisel vähem kui 72 tundi enne broneeringu algust ja/või kohale mitteilmumisel on tühistustasu 100%, st ette makstud summad ei kuulu ühelgi juhul tagastamisele.
 • Broneeringu tühistamisel kliendist tingitud asjaoludel (näiteks, kuid mitte ainult kehtivate juhilubade ja/või muude dokumentide puudumine, sobiva pangakaardi või rahaliste vahendite puudumine, deposiidi mitte tasumine, valeandmete esitamine vms) on tühistustasu 100%, st ette makstud summad ei kuulu ühelgi juhul tagastamisele.

 

Muud tingimused

 • Käesolevad tingimused kehtivad samaaegselt koos rendilepingul toodud tingimustega. Mistahes vastuolu korral käesolevate tingimuste ja rendilepingul toodud tingimuste vahel, kehtivad käesolevad tingimused (va. omavastutuse piirmäär).
 • Kõikide lepingust tulenevate vaidluste lahendamisel juhinduvad pooled kehtivast Eesti Vabariigi seadusandlusest.
 • Auto 100 Rent OÜ ei hüvita sõiduki tehnilise rikke korral reisi katkemise kulusid, kaudseid kulusid, saamata jäänud tulu ega muid sarnaseid kulusid.
 • Auto 100 Rent OÜ ei garanteeri sõidukite saadavust igal ajahetkel.
 • Auto 100 Rent OÜ jätab endale õiguse sõidukit mitte rentida.
 • Auto 100 Rent OÜ jätab endale õiguse muuta hindasid ning tingimusi ette teatamata.